Διευκρινίσεις για τον Διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμού Νο 39/2013

Διευκρινίσεις για τον Διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμού Νο 39/2013 για τη δημιουργία «Μηχανής Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης «Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» » με κωδικό MIS 304202 (κωδ. ΕΔΕΙΛ 68/1013), ΕΣΠΑ 2007-2013, και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

Διευκρινίσεις για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 4/2015

Διευκρινίσεις για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 4/2015 «Για την Παροχή Υπηρεσιών Προβολής – Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β.» με Κ.Α 68/1013, MIS 304202 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και Επιστημονικό  Υπεύθυνο καθηγητή Νικόλαο Μήτρου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 71/2013

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  71/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού που η παράδοσή τους θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ - Τεχνικές Διαχείρισης Ασάφειας για Προβλήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολογιστών» στον Άξονα Προτεραιότητας "11 - Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 39/2013

Διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμού Νο 39/2013 για τη δημιουργία «Μηχανής Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης «Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» » με κωδικό MIS 304202 (κωδ. ΕΔΕΙΛ 68/1013), ΕΣΠΑ 2007-2013, και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 4/2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός Νο 4/2015 «Για την Παροχή Υπηρεσιών Προβολής – Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β.» με Κ.Α 68/1013, MIS 304202 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και Επιστημονικό  Υπεύθυνο καθηγητή Νικόλαο Μήτρου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 39/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  39/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Παροχή Υπηρεσιών διαμονής με πλήρη διατροφή καθώς και παροχή Coffee Break (σε 2 διαλλείματα ημερησίως) για 4 ημέρες των συμμετεχόντων στο συνέδριο με τίτλο «Humboldt Kolleg Open Problems in Theoretical Physics: the Issue of Quantum Space-Time», που η παράδοσή τους θα γίνει στην Κέρκυρα από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου (αφίξεις 18/9/2015 και αναχωρήσεις 22/9/2015), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Open Problems in Theoretical Physics: the Issue of Quantum Space

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  16/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστήματος φασματομετρίας ακτίνων X (EDXRF) για προσδιορισμό θείου και μετάλλων σε προϊόντα πετρελαίου, που η παράδοσή του θα γίνει στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΙΝΟΪΛ ΑΕ» με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/2745 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Φανούριο Ζαννίκο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14β/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  14β/2015 για την προμήθεια Δορυφορικών εικόνων, που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «State-of-the-art mapping technologies for Public Work Studies and Environmental Impact Assessment Studies - Σύγχρονες τεχνολογίες τοπογραφικής αποτύπωσης για τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες δημοσίων έργων», στο πλαίσιο της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 70/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  70/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αναλωσίμων Μεταλλικών Εργαστηριακών Δοκιμίων που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14α/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  14α/2015 για την προμήθεια Συστήματος UAS-όργανα και εξοπλισμός, που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «State-of-the-art mapping technologies for Public Work Studies and Environmental Impact Assessment Studies - Σύγχρονες τεχνολογίες τοπογραφικής αποτύπωσης για τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες δημοσίων έργων», στο πλαίσιο της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕ

Σελίδες