ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 80/2014

Περιληπτική προκήρυξη 80/2014 για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση Νο 80/2014 λογισμικού FLAC 3D Version 5.0 συμπεριλαμβανομένων των Dynamic Option και C++PLUG-IN, λογισμικού ανάλυσης γεωτεχνικών προβλημάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών στις τρείς διαστάσεις, με παράλληλη δυνατότητα εκτέλεσης δυναμικών αναλύσεων με χρήση καταστατικών προσομοιωμάτων εισαγμένων στο πρόγραμμα από το χρήστη, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Θαλής ΕΜΠ. Πρωτότυπος σχεδιασμός βάθρων γεφυρών σε ρευστοποιήσιμο έδαφος με χρήση φυσικής σεισμικής μόνωσης», με MIS 380043, Κ.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 29268/24-11-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης Υποέργου με τίτλο «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ» κωδικό ΕΛΚΕ 68/1005, Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Σταθά Δημοσθένη, της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ», με κωδικό MIS 299947, και Ιδρυματικό Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 29270/24-11-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ», κωδικό ΕΛΚΕ 68/1008 και Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ. Ελένη Μαΐστρου, της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ», με κωδικό MIS 299947, και Ιδρυματικό Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ.

Σελίδες