Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 32348/08-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ" κωδικός ΓΓΕΤ ISR_3301, κωδικό ΕΛΚΕ 68/121300 και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 32197/08-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ" κωδικός ΓΓΕΤ ISR_3301, κωδικό ΕΛΚΕ 68/121400 και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 32196/08-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διερεύνηση Ιστορικών περιστατικών σεισμικών αστοχιών γεωτεχνικών συστημάτων - FORENSEIS» κωδικό 1880 κωδικό ΕΛΚΕ 68/1155  και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Γ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 32195/08-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Development of Earthquake Rapid Response System  for Metropolitan Motorways (RARE)" κωδικό 11ΣΥΝ_8_1577  κωδικό ΕΛΚΕ 68/1167  και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Γ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 32026/05-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», με κωδικό ΓΓΕΤ ΡΕ10_2846, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1335 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Αλέξανδρο Παπαγιάννη, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 22-12-2014.

3η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 66/2012

3η Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  66/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διάταξης αυτοματοποιημένης- προγραμματιζόμενης  σύνθεσης προτύπων δοκιμίων πλοίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-ΔιερΕΥνηση Και Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίΩΝ" (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ)» στον Άξονα Προτεραιότητας “11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 36/2013

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  36/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστικού συστήματος πολυεπεξεργαστών (συμπεριλαμβάνονται η εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, προγραμμάτων οδήγησης, γλώσσας προγραμματισμού καθώς και η εγγύηση - τεχνική υποστήριξη) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πειράματα σε αεροδυναμική σήραγγα», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/3081 και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή ΕΜΠ Σπυρίδωνα Βουτσινά. Το ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται στα 46.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94/2012

Επαναληπτική 3η προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  94/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ - Βιομιμητικά Ρομποτικά Συστήματα με Πόδια, για Κίνηση σε Δύσκολα Περιβάλλοντα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου»,η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμμ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 117/2012

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  117/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αναλωσίμων για την υλοποίηση δοκιμών με τη βοήθεια Νανοεντυπωτή (Nanoindenter/NI) και Μικροσκοπίου Ατομικής Δύναμης (AFM) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – Ανάπτυξη και Αξιο­λό­γη­ση Και­νοτόμων Πειραματικών Τεχνικών για τη Μελέτη της Μηχα­νι­κής Συμπεριφοράς Φυ­­σι­κών Δομικών Λίθων με Εφαρμογές στη Συντήρηση Μνη­μείων της Πολιτιστικής Κλη­­ρο­νο­μιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας κα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 118/2012

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  118/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γρα­φικής ύλης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – Ανάπτυξη και Αξιο­λό­γη­ση Και­νοτόμων Πειραματικών Τεχνικών για τη Μελέτη της Μηχα­νι­­κής Συμπεριφοράς Φυ­­σι­κών Δομικών Λίθων με Εφαρμογές στη Συντήρηση Μνη­­μείων της Πολιτιστικής Κλη­­ρο­νο­μιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενί­σχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της και­νο­το­μί­ας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευ­ρωπαϊκ

Σελίδες