ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94/2012

Επαναληπτική 3η προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  94/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ - Βιομιμητικά Ρομποτικά Συστήματα με Πόδια, για Κίνηση σε Δύσκολα Περιβάλλοντα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου»,η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμμ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 117/2012

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  117/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αναλωσίμων για την υλοποίηση δοκιμών με τη βοήθεια Νανοεντυπωτή (Nanoindenter/NI) και Μικροσκοπίου Ατομικής Δύναμης (AFM) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – Ανάπτυξη και Αξιο­λό­γη­ση Και­νοτόμων Πειραματικών Τεχνικών για τη Μελέτη της Μηχα­νι­κής Συμπεριφοράς Φυ­­σι­κών Δομικών Λίθων με Εφαρμογές στη Συντήρηση Μνη­μείων της Πολιτιστικής Κλη­­ρο­νο­μιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας κα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 118/2012

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  118/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γρα­φικής ύλης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – Ανάπτυξη και Αξιο­λό­γη­ση Και­νοτόμων Πειραματικών Τεχνικών για τη Μελέτη της Μηχα­νι­­κής Συμπεριφοράς Φυ­­σι­κών Δομικών Λίθων με Εφαρμογές στη Συντήρηση Μνη­­μείων της Πολιτιστικής Κλη­­ρο­νο­μιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενί­σχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της και­νο­το­μί­ας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευ­ρωπαϊκ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 31894/03-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ «Αλγόριθμοι σήμερα: κοινωνικά δίκτυα, ροές δεδομένων, εκχώρηση πόρων και διαχείριση ενέργειας σε συστήματα υπολογιστών και επικοινωνιών», κωδικό MIS 379414, κωδικό ΕΛΚΕ 68/111300 και Συντονιστή τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Ευστάθιο Ζάχο, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 31893/03-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ALPINEA Low Power, Intelligent sensor Network architecture for Environmental Management» κωδικό 11ΣΥΝ_6_411, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1177 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 31895/03-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του ΕΜΠ με τίτλο «MEDNET– Δίκτυο Διαδικασιών Μεταφοράς και Απλοποίηση αυτών στους λιμένες της Μεσογείου» που έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Programme Med,  (συγχρηματοδοτείται από το European Regional Development Fund (ERDF) στα πλαίσια της Χωρικής Συνεργασίας και εθνικούς πόρους), και που έχει αναλάβει ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, με κωδ.

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 28/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α

Δεύτερη Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  28/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού της ομάδας Α, στα πλαίσια  της Πράξης: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1346 και MIS 374878 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Μήτρου Νικόλαο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 31861/03-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Investigation of certain higher derivative term field theories and gravity models» κωδικό 4911, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1196  και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 31816/03-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εγγενής Πολυδιάστατη Παλμική Διάγνωση Βλαβών σε Πολύπλοκες Κατασκευές με Εφαρμογές στην Παρακολούθηση της Δομικής Ακεραιότητας Μηχανημάτων και Κατασκευών στη Ναυτική και Αεροναυπηγική Μηχανολογία» και με ακρωνύμιο «IMS-PB DIAGNOSIS»,  κωδικό 4762, κωδικό ΕΛΚΕ και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Ιωάννη Θ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 31777/02-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «EMPARCO - Διαχείριση Στάθμευσης υπό Περιορισμούς» κωδικό ΓΓΕΤ 3826, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1204  και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Κωνσταντίνο Αντωνίου, της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II» της ΓΓΕΤ, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Σελίδες