ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 24/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  24/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εξωτερική υπηρεσία σχεδίασης και εφαρμογής ενός συστήματος ελέγχου κίνησης μοντέλου πτέρυγας και μετρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ - Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αεροελαστική ανάλυση και τον σχεδιασμό -βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 23/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  23/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εξωτερική υπηρεσία κατασκευής και εγκατάστασης μηχανισμού κίνησης μοντέλου πτέρυγας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ - Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αεροελαστική ανάλυση και τον σχεδιασμό -βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικού

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 68/2013

Eπαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  68/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια θερμοστατούμενου ανακινούμενου επωαστήρα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνική Λιγνινοκυτταρινούχα Βιομάζα» (συντ.τίτλου: SIMPLE) και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_7_1579, κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1180, Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 122/2012

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  122/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΑΕΙΣ - ΕΜΠ Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)», στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 121/2012

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  121/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΑΕΙΣ - ΕΜΠ Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)», στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου η οποία συγχρηματοδοτείται από τ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 73/2013

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  73/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκπόνηση εμβιομηχανικών, μηχανικών και βιολογικών πειραμάτων, που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Συστημικής Εμβιομηχανικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ)  στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ:  Εμβιομηχανική και συστημική ανάλυση εκφύλισης χόνδρου στην αρθρίτιδα» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1107 και MIS 380168.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 33170/22-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β», με κωδικό MIS 304202, του Υποέργου «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, λοιπούς φορείς και τελικούς χρήστες», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1105 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 33169/22-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Genaral Relativity and Alternative Theories for the Description of Gravity and Cosmology”, της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», με κωδικό ΓΓΕΤ PE2 (1552), κωδικό ΕΛΚΕ 68/1332 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν.  Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Αλέξανδρο Κεχαγιά, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49/2013

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49/2013 για την προμήθεια ανιχνευτών micromegas, resistive micromegas και των αντίστοιχων ηλεκτρονικών και του συστήματος SRS (SACALABLE Readout System) που απαιτούνται για τη λήψη δεδομένων από τους ανιχνευτές στο πλαίσιο του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι με τίτλο «Ανάπτυξη ενός συστήματος ανιχνευτών Micromegas για την αναβάθμιση των ανιχνευτών μιονίων του πειράματος ATLAS στον επιταχυντή του LHC», με κωδικό 65/1969 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κο. Θ. Αλεξόπουλο. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 32768/16-12-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Detailed investigation and optimization of the operation and design of a small-scale hybrid Bio-TRI-

Σελίδες