ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 82/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  82/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστοιχίας υπολογιστών που η παράδοσή τους θα γίνει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: "Roughness design towards reversible non- / full- wetting surfaces: From Fakir Droplets to Liquid Films" (κωδικός ΕΔΕΙΛ 63/177500). Επιστημονικός Υπεύθυνος του ανωτέρω προγράμματος είναι ο κ. Αθανάσιος Γ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 95/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  95/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κυκλώματος θερμικού ελαίου για το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  στο πλαίσιο  του Ερευνητικού Έργου με  τίτλο: «Detailed investigation and optimization of the operation and design of a small-scale hybrid Bio-TRI-generation system powered by a supercritical ORC» ( ακρωνύμιο Bio-TRIC) , στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2032, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € συμ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 5818/27-02-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ «Αναζήτηση της Προέλευσης της Μάζας και Νέας Φυσικής στον Επιταχυντή LHC», με κωδικό MIS  379490, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1127 και Συντονίστρια την Ομ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Θεοδώρα Παπαδοπούλου, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 5520/25-02-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «STOCHASTIC ANALYSIS AND MODELING OF POST-DISASTER TRANSPORT NETWORK OPERATIONSSD_TOPS», με κωδικό 994, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1153 και Επιστημονικό Υπεύθυνο το

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 5583/25-02-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του ΕΜΠ «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας» με κωδικό ΕΛΚΕ 65/2008 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ κ. Δημήτριο Ε. Παπαντώνη, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 11-03-2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 77/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  77/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία των υλικών αναβάθμισης της θερμοκάμερας FLIR-SC5500 του οίκου FLIR στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: "Roughness design towards reversible non- / full- wetting surfaces: From Fakir Droplets to Liquid Films" (κωδικός ΕΔΕΙΛ 63/177500). Επιστημονικός Υπεύθυνος του ανωτέρω προγράμματος είναι ο κ. Αθανάσιος Γ.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 17/2014

Περιληπτική προκήρυξη 17/2014 για την προμήθεια εξοπλισμού HPA 220, High Pressure Analyzer σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, αποκλειστικά για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων, κατόπιν απόφασης της 4ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΜΠ στις 19/2/2015, και αφού έλαβε υπόψη της το με Αρ. Πρωτ. 5575/28-2-2014 αίτημα του Καθ. Χ. Αργυρούση.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 106/2014

Περιληπτική προκήρυξη 106/2014 για την προμήθεια λογισμικού πακέτου μελέτης ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων PC-OPERA software suite στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΘΑΛΗΣ-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΜΠ: «ΔιερΕΥνηση Και Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας πλοίΩΝ» (ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ) στον Άξονα Προτεραιότητας “11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 56/2014

Ορθή επανάληψη προκήρυξης του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  56/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια πλατφόρμας bioresource digital display tool & mind maps (Output 3.2 – Deliverable 3.3/ WP3 Assessment of bioenergy resource potentials and energy flows in port areas) στα πλαίσια του έργου “Symbiotic bio-energy Port Integration with Cities by 2020/ acronym EPIC 2020”.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού 78/2012

Διακήρυξη διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού Νο 78/2012 για τις «Εξελιγμένες Υπηρεσίες ταυτοποίησης/ πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π», στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης ανοικτής πρόσβασης ΕΜΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» με κωδικό MIS 304200 (κωδ. ΕΔΕΙΛ 68/1015), ΕΣΠΑ 2007-2013, και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.

Σελίδες