Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 1696/29-01-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποδομές Πληροφορικής για τη Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων σε Συμβιωτικά Δίκτυα Βιοενέργειας με Υπηρεσίες Λογοδοσίας», κωδικό 11ΣΥΝ_6_528, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1162 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.

Πρακτικό Επιλογής Υποψηφίων Της Με Αρ. Πρωτ. 19360/30-07-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΑΞ046ΨΖΣ4-Μ0Δ)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Υποψηφίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 με τίτλο «Υποδομές Πληροφορικής για τη Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων σε Συμβιωτικά Δίκτυα Βιοενέργειας με Υπηρεσίες Λογοδοσίας» (11ΣΥΝ-6-528), Κ.Α.68/1162 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Α. Κοκόση.

Σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

http://edeil.ntua.gr/PROKYRHXEIS_PROGRAMMATWV/Genikes/PROSKL_SYNERGASIA_KOKOSIS_19360.pdf

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 68/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  68/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός συστήματος server, προϋπολογισμού 28.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Novel techniques for seabed monitoring of CO2 leakage and monitoring campaigns based on reservoir, cap rock and overburden migration models (COVERALL) με κωδικό αριθμό 13FENCO-13-433 στο πλαίσιο της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ERANET» και την ένταξή του στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π) 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καιν

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 33/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  33/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την για την προμήθεια 3 εξυπηρετητών (servers) για εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Χημικών Μηχανικών» συνολικού προϋπολογισμού 9.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/1839, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Δημήτριο Κέκο.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 131/2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 131/2012 για την προμήθεια βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού τροποποιημένου για την εκτέλεση πειραματικών μετρήσεων : «Μεμονωμένου Καιγόμενου Αντικειμένου-ΜΚΑ» (Single Burning Item-SBI) για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Αγορά Οργάνων στα πλαίσια του έργου FIRE-FACTS» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/1978 και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Μ. Φούντη.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 254/16-01-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ», με κωδικό MIS 304218, κωδικό ΕΛΚΕ 68/110201 και Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Ιωάννη Καλογήρου, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 30-01-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 114/13-01-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πολυτροπική Επεξεργασία Σημάτων και Γεγονότων σε Αντίληψη και Νόηση», ακρωνύμιο «COGNIMUSE»,  κωδικό ΓΓΕΤ 1770, κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1138 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Πέτρο Μαραγκό, της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» της ΓΓΕΤ, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Πρακτικό Επιλογής Yποψηφίων της με αρ. πρωτ. 27659/07-11-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 736Δ46ΨΖΣ4-ΝΤΠ)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Υποψηφίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ με τίτλο «FLAME-Ευέλικτο Πλαίσιο Βελτιστοποίησης Ράδιο Επικοινωνιών και Εφαρμογές» (κωδ. 3770), Κ.Α. 68/1199 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επικ.Καθ. Αθ. Παναγόπουλο.

Σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: http://edeil.ntua.gr/PROKYRHXEIS_PROGRAMMATWV/Genikes/PROSKL_PANAGOPOULO...

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 58/12-01-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα ισχύος στη ναυτιλία μέσω καινοτόμου διαχείρισης της ανάκτησης ενέργειας (σύντομος τίτλος ECOMARINE με κωδικό έργου 11ΣΥΝ.7.665, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1178 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 57/12-01-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΘΑΛΗΣ - ΕΜΠ «Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών επικινδύνων αποβλήτωνWasteVal», κωδικό MIS 380038, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1123 και Συντονιστή τον Αν. Καθ. του Ε.Μ.Π. κ.

Σελίδες