ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 101/2014

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 101/2014 για την προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού GOT IT. Η σχετική προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο της πράξης ΘΑΛΗΣ-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΜΠ: «ΔιερΕΥνηση Και Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας πλοίΩΝ» (ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ) κωδικός MIS:380164, κωδικός ΕΔΕΙΛ 68/1129 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή ΕΜΠ κ. Ιωάννη Προυσαλίδη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 100/2014

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 100/2014 για την προμήθεια τριών τρισδιάστατων ψηφιακών επιταχυνσιογράφων μεγάλης ευαισθησίας και καταγραφής μεγάλου εύρους συχνοτήτων για την καταγραφή σεισμών. Η σχετική προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ: Σύγχρονη Μεθοδολογία Εκτίμησης της Σεισμικής Τρωτότητας και Αντισεισμικής Αναβάθμισης Λιμενικών Συστημάτων», κωδικό ΕΕ 68/1112 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ κ. Γ. Γκαζέτα.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.220,00 $ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 66/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  66/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Καμίνου και προσαρτημάτων της, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου Πρόβλεψης συνδυασμένου με Νευρωνικά Δίκτυα με αλγόριθμους εξομάλυνσης για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την ενεργειακή απόδοση των περιστροφικών καμίνων και καμίνων ηλεκτρικού τόξου στις εγκαταστάσεις παραγωγής σιδηρονικελίου» (συντ. τίτλου MANFENI) και κωδικό 11ΣΥΝ_4_1777, Κωδ ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1168, Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 123/2012

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  123/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, διαλυμάτων, υλικών παρασκευής στερεωτικών, κονιαμάτων, ενεμάτων, κ.τ.λ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 24/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  24/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εξωτερική υπηρεσία σχεδίασης και εφαρμογής ενός συστήματος ελέγχου κίνησης μοντέλου πτέρυγας και μετρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ - Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αεροελαστική ανάλυση και τον σχεδιασμό -βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 23/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  23/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εξωτερική υπηρεσία κατασκευής και εγκατάστασης μηχανισμού κίνησης μοντέλου πτέρυγας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ - Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αεροελαστική ανάλυση και τον σχεδιασμό -βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικού

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 68/2013

Eπαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  68/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια θερμοστατούμενου ανακινούμενου επωαστήρα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνική Λιγνινοκυτταρινούχα Βιομάζα» (συντ.τίτλου: SIMPLE) και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_7_1579, κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1180, Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 122/2012

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  122/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΑΕΙΣ - ΕΜΠ Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)», στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 121/2012

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  121/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΑΕΙΣ - ΕΜΠ Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)», στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου η οποία συγχρηματοδοτείται από τ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 73/2013

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  73/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκπόνηση εμβιομηχανικών, μηχανικών και βιολογικών πειραμάτων, που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Συστημικής Εμβιομηχανικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ)  στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ:  Εμβιομηχανική και συστημική ανάλυση εκφύλισης χόνδρου στην αρθρίτιδα» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1107 και MIS 380168.

Σελίδες