Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 7598/17-03-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ ΕΜΠ» με σκοπό την σύναψη σύμβασης για την Παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Νομικών Υπηρεσιών προς την Πρυτανεία ΕΜΠ για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων:   31-03-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 7404/16-03-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ ΕΜΠ» με σκοπό την σύναψη σύμβασης για την Παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Νομικών Υπηρεσιών προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων:   30-03-2015.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 34/2013

Διακήρυξη  διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού Νο 34/2013 για τη «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων, του Αρχείου Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων (DHARE) και του Ευρετηρίου Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών Πληροφόρησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» με κωδικό MIS 304202 (κωδ. ΕΔΕΙΛ 68/1013), ΕΣΠΑ 2007-2013, και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 7317/13-03-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ», με κωδικό MIS 304218, κωδικό ΕΛΚΕ 68/110201 και Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Ιωάννη Καλογήρου, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 6822/09-03-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παραγωγή Υψηλής Ποιότητας Ανακυκλωμένου Πολυπροπυλενίου και Αξιοποίησή του για την Παραγωγή Νημάτων και Υλικών Συσκευασίας - Ανάπλαση» κωδικό 09ΣΥΝ-81-846, κωδικό ΕΛΚΕ 68/132400 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 09/2013

Ματαίωση διενέργειας του διαγωνισμού 9α/2013.

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το έγγραφο του Ε/Υ κ. Χατζηαβραμίδη με αρ. πρωτ. 6947/10-3-2015 απαιτείται α) η τροποποίηση του προϋπολογισμού του διαγωνισμού σε 60.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ β) η αλλαγή του τόπου παράδοσης από το Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και γ) η αλλαγή του εμβαδού του χώρου από 47τμ σε 12τμ. και ως εκ τούτου ματαιώνεται η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 54/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  54/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια πρωτότυπου συστήματος κομποστοποίησης. Η εν λόγω προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 35.855,15€ (μη συμπ. ΦΠΑ), θα βαρύνει το Έργο LIFE+ με κωδικό LIFE12 ENV/CY/000544 και τίτλο «Sustainable management of livestock waste for the removal/recovery of nutrients, LIVE-WASTE», κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/1994 και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια, κ. Μ. Λοϊζίδου.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 19-03-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 103/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  103/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ενισχυτή για δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας (Broadband RF Power Amplifier, 1GHz-6GHz, 50W), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-3 στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων: α) με τίτλο «Διηλεκτρικές Δοκιμές και Δοκιμές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ατρωσίας» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/1957 β) με τίτλο «Δοκιμές Διηλεκτρικών Ιδιοτήτων και Ηλεκτρομαγνητικής Ατρωσίας» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/2150 και γ) με τίτλο, «Μετρήσεις Μονωτικών Ιδιοτήτων και Ηλεκτρομαγνητικής Ατρωσί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 110/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  110/2014 για την για την προμήθεια εξοπλισμού  αέριας χρωματογραφίας , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου με  τίτλο: « Advanced Substitute Natural Gas from Coal with Internal Sequestration of CO2» ( ακρωνύμιο CO2freeSNG2.0) , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση                    (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/1984, συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ κ.

Σελίδες