Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 1979/29-01-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ», με κωδικό MIS 374878, του Υποέργου «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων»,  κωδικό ΕΛΚΕ 68/1161  και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 1978/29-01-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΕΜΠ», με κωδικό MIS 328078, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1100 και Ιδρυματικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κα Μοροπούλου Αντωνία, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 16-2-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 1697/29-01-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εξατομίκευση της φαρμακοθεραπείας στα Ελληνικά νοσοκομεία με εφαρμογή της φαρμακοκινητικής μοντελοποίησης: Έμφαση στα γεννόσημα φάρμακα» κωδικό 11ΣΥΝ_10_1152, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1176 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 84/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  84/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ), και του απαραίτητου Πίνακα Διανομής Βοηθητικών Καταναλώσεων ειδικών προδιαγραφών καθώς και κατάλληλου αυτοματισμού ειδικευμένης τεχνολογίας, που θα εγκατασταθούν στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Autonomous Management System Developed for Building and District Levels [AMBASSADOR] », με κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/1957 και Επιστημονικό Υπεύθυνο την λέκτορα, κα. Μαρία Ταξιάρχου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 1696/29-01-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποδομές Πληροφορικής για τη Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων σε Συμβιωτικά Δίκτυα Βιοενέργειας με Υπηρεσίες Λογοδοσίας», κωδικό 11ΣΥΝ_6_528, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1162 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.

Πρακτικό Επιλογής Υποψηφίων Της Με Αρ. Πρωτ. 19360/30-07-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΑΞ046ΨΖΣ4-Μ0Δ)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Υποψηφίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 με τίτλο «Υποδομές Πληροφορικής για τη Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων σε Συμβιωτικά Δίκτυα Βιοενέργειας με Υπηρεσίες Λογοδοσίας» (11ΣΥΝ-6-528), Κ.Α.68/1162 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Α. Κοκόση.

Σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

http://edeil.ntua.gr/PROKYRHXEIS_PROGRAMMATWV/Genikes/PROSKL_SYNERGASIA_KOKOSIS_19360.pdf

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 68/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  68/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός συστήματος server, προϋπολογισμού 28.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Novel techniques for seabed monitoring of CO2 leakage and monitoring campaigns based on reservoir, cap rock and overburden migration models (COVERALL) με κωδικό αριθμό 13FENCO-13-433 στο πλαίσιο της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ERANET» και την ένταξή του στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π) 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καιν

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 33/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  33/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την για την προμήθεια 3 εξυπηρετητών (servers) για εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Χημικών Μηχανικών» συνολικού προϋπολογισμού 9.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/1839, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Δημήτριο Κέκο.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 131/2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 131/2012 για την προμήθεια βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού τροποποιημένου για την εκτέλεση πειραματικών μετρήσεων : «Μεμονωμένου Καιγόμενου Αντικειμένου-ΜΚΑ» (Single Burning Item-SBI) για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Αγορά Οργάνων στα πλαίσια του έργου FIRE-FACTS» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/1978 και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Μ. Φούντη.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 254/16-01-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ», με κωδικό MIS 304218, κωδικό ΕΛΚΕ 68/110201 και Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Ιωάννη Καλογήρου, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 30-01-2015.

Σελίδες