ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 106/2014

Περιληπτική προκήρυξη 106/2014 για την προμήθεια λογισμικού πακέτου μελέτης ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων PC-OPERA software suite στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΘΑΛΗΣ-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΜΠ: «ΔιερΕΥνηση Και Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας πλοίΩΝ» (ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ) στον Άξονα Προτεραιότητας “11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 56/2014

Ορθή επανάληψη προκήρυξης του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  56/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια πλατφόρμας bioresource digital display tool & mind maps (Output 3.2 – Deliverable 3.3/ WP3 Assessment of bioenergy resource potentials and energy flows in port areas) στα πλαίσια του έργου “Symbiotic bio-energy Port Integration with Cities by 2020/ acronym EPIC 2020”.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού 78/2012

Διακήρυξη διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού Νο 78/2012 για τις «Εξελιγμένες Υπηρεσίες ταυτοποίησης/ πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π», στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης ανοικτής πρόσβασης ΕΜΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» με κωδικό MIS 304200 (κωδ. ΕΔΕΙΛ 68/1015), ΕΣΠΑ 2007-2013, και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 52/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  52/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. και το Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων του Τ.Ε.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 56/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  56/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια πλατφόρμας bioresource digital display tool & mind maps (Output 3.2 – Deliverable 3.3/ WP3 Assessment of bioenergy resource potentials and energy flows in port areas) στα πλαίσια του έργου “Symbiotic bio-energy Port Integration with Cities by 2020/ acronym EPIC 2020”. Το ερευνητικό έργο με κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/1992, συντονίζει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων, της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 4509/19-02-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ «Αναζήτηση της Προέλευσης της Μάζας και Νέας Φυσικής στον Επιταχυντή LHC», με κωδικό MIS  379490, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1127 και Συντονίστρια την Ομ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Θεοδώρα Παπαδοπούλου, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 107/2014

Περιληπτική Προκήρυξη 107/2014 για την προμήθεια εξοπλισμού αποτελούμενο από 1) Τρία (3) πιεζοηλεκτρικά σφυριά κρούσης μοντέλο 086C03 PCB PIEZOTRONICS μετά των παρελκόμενων τους 2) Τρία (3) πιεζοηλεκτρικά σφυριά κρούσης μοντέλο 086C01 PCB PIEZOTRONICS μετά των παρελκόμενων τους 3) Είκοσι (20) πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες μέτρησης επιτάχυνσης μοντέλο Μ353Β17 PCB PIEZOTRONICS μετά των παρελκόμενων τους για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Αγορά οργάνων στα πλαίσια του έργου IMS-PB-DIAGNOSIS» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2052 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ι. Θ. Γεωργίου.

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 108/2014

Περιληπτική Προκήρυξη  108/2014 για την προμήθεια συστήματος βιομηχανικού ελέγχου αποτελούμενο από τα κύρια εξαρτήματα (CMA34CRD1700HR-4096, ATX3510HR-190W, DM35820HR) και τα παρελκόμενα τους (XK-CM311 & SATA34106HR) και DM6604HR για εφαρμογές ρομποτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ:Bιομιμητικά Ρομποτικά Συστήματα με Πόδια, για Κίνηση σε Δύσκολα Περιβάλλοντα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 4025/17-02-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟ» κωδικό MIS 374071, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1160  και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 4024/17-02-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μαγνητικά νανοσωματίδια για στοχευμένη θεραπεία με χρήση μαγνητικής τομογραφίας» κωδικό 11ΣΥΝ_1_1799, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1183 και Επιστημονικό Υπεύθυνο  την Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ.

Σελίδες