Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 4024/17-02-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μαγνητικά νανοσωματίδια για στοχευμένη θεραπεία με χρήση μαγνητικής τομογραφίας» κωδικό 11ΣΥΝ_1_1799, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1183 και Επιστημονικό Υπεύθυνο  την Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 40/2013

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  40/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή «για την κατασκευή μοντέλου πτέρυγας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ - Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αεροελαστική ανάλυση και τον σχεδιασμό -βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκο Κο

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 33/2013

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  33/2013 για τις ενότητες Α, Β & Γ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ: Ανάπτυξη σύνθετου υλικού και συναφών τεχνικών εφαρμογής και παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας για αεροπορικές εφαρμογές και διερεύνηση δυνατότητας αυτοΐασης» στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 3872/16-02-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Investigation of certain higher derivative term field theories and gravity models» κωδικό 4911, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1196  και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2013

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  16/2013 για την Ομάδα
Α: «προμήθεια Η/Υ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η εν λόγω προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει το ερευνητικό έργο με τίτλο «Αγορά Οργάνων στα πλαίσια του έργου ATLAS MICROMEGAS», κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/1969 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Αλεξόπουλο.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 04-03-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 03-03-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 09/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  09/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και παράδοση αναλωσίμων υλικών στη Σχολή Μεταλλείων- Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα πλαίσια της ενταγμένης Πράξης  με  τίτλο «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ – Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών επικινδύνων αποβλήτων» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 3871/16-02-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνική Λιγνινοκυτταρινούχα Βιομάζα» κωδικό 11ΣΥΝ_7_1579, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1180 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 45/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  45/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επέκτασης ηλεκτροχημικού κελιού με μικροσκοπία σάρωσης μέσω του φαινομένου σήραγγας, την προμήθεια επέκτασης ηλεκτροχημικού κελιού με χαμηλού ρεύματος μικροσκοπία σάρωσης μέσω του φαινομένου σήραγγας, την προμήθεια επέκτασης ηλεκτροχημικού κελιού για ελεγχόμενη θερμοκρασία μέχρι 60οC και την προμήθεια επέκτασης μικροσκοπίας σάρωσης ακίδας για νανολιθογραφία, που θα εγκατασταθούν στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την κάλυψη αναγκών του ε

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 3769/13-02-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εμφυτεύσιμες και Καταπόσιμες Ιατρικές Διατάξεις (ΕΚΙΔ): Μεθοδολογία Σχεδίασης και Αξιολόγησης Προσανατολισμένη στη Βελτιστοποίηση των Επιδόσεων», [DEM-II-MED: «Implantable and Ingestible MEdical Devices (IIMDs): Optimal-Performance-Oriented Design and Evaluation Methodology»], κωδικό 1777, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1142  και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 109/2014

Περιληπτική Προκήρυξη 109/2014 για την προμήθεια συνόλου ενισχυτών μικροκινητήρων αποτελούμενο από 12 ενισχυτές AZBDC12A8 και 4 ενισχυτές AZBDC10A4. Η σχετική προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης « Αριστεία: Laelaps/472: Δυναμική, Έλεγχος και Σχεδιασμός Τετράποδων Ρομπότ με Πολλαπλές Αρθρώσεις και Μεταβλητή Υποχωρητικότητα» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1143 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή ΕΜΠ κ. Ε. Παπαδόπουλο.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.225,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Σελίδες