ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  16/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστήματος φασματομετρίας ακτίνων X (EDXRF) για προσδιορισμό θείου και μετάλλων σε προϊόντα πετρελαίου, που η παράδοσή του θα γίνει στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΙΝΟΪΛ ΑΕ» με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/2745 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Φανούριο Ζαννίκο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14β/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  14β/2015 για την προμήθεια Δορυφορικών εικόνων, που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «State-of-the-art mapping technologies for Public Work Studies and Environmental Impact Assessment Studies - Σύγχρονες τεχνολογίες τοπογραφικής αποτύπωσης για τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες δημοσίων έργων», στο πλαίσιο της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 70/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  70/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αναλωσίμων Μεταλλικών Εργαστηριακών Δοκιμίων που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14α/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  14α/2015 για την προμήθεια Συστήματος UAS-όργανα και εξοπλισμός, που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «State-of-the-art mapping technologies for Public Work Studies and Environmental Impact Assessment Studies - Σύγχρονες τεχνολογίες τοπογραφικής αποτύπωσης για τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες δημοσίων έργων», στο πλαίσιο της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 56/2013

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  56/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχείο, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 42/2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 42/2015 για την προμήθεια συσκευής μέτρησης σεισμικών δονήσεων ιδιομορφικής ανάλυσης κατασκευών και λόγου H/V (TROMINOR ENGY 3G ALL-in-one digital recorder c/w 3 Grilla software licences), η οποία αποτελείται από 1) όργανο μετρήσεων και 2) σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, στα πλαίσια του προγράμματος «Development of Earthquake Rapid Response System for Metropolitan Motorways (RARE)» με κωδικό 11ΣΥΝ_08_1577, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1167 και Επιστημονι

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 43/2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 43/2015 για την δαπάνη διακρίβωσης έξι (6) οργάνων μέτρησης ακριβείας στα πλαίσια του έργου «ΔιερΕΥνηση Και Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας πλοίΩΝ (ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ)» με κωδικό MIS 380164, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1129 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ι. Προυσαλίδη.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.569,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 111/2014

Προκήρυξη του ηλεκτρονικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 111/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια διακομιστών (servers) συστημάτων δικτυακής αποθήκευσης NAS, Η/Υ γραφείου, φορητών Η/Υ υψηλών προδιαγραφών αντοχής (heavy duty), φορητών εξωτερικών δίσκων και flashdisk, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών και συσκευών UPS» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2035 που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Αγορά Οργάνων στα πλαίσια του έργου Seismo» και Επιστημονικό Υπεύ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 04/2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός Νο 4/2015 «Για την Παροχή Υπηρεσιών Προβολής – Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β.» με Κ.Α 68/1013, MIS 304202 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και Επιστημονικό  Υπεύθυνο καθηγητή Νικόλαο Μήτρου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :21620/24-07-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας,στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης της Γεωδυναμικής Συμπεριφοράς και των Παλιρροϊκών κυμάτων στο Νότιο Αιγαίο», (κωδ. 4802) ι Κ.Α 68/1206 και Επιστ. Υπευθ. τον Καθ. Δ. Παραδείση. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το EKT-Eυρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σελίδες