ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 95/2014

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  95/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κυκλώματος θερμικού ελαίου, για το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βio-tric», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2032 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Καρέλλα Σωτήριο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  08/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δυο υπολογιστικών κόμβων υψηλών επιδόσεων με συγχρόνους επεξεργαστές καρτών γραφικών για τη συμπλήρωση υπάρχοντος συστήματος  υψηλών επιδόσεων με σύγχρονους επεξεργαστές καρτών γραφικών για τη συμπλήρωση υπάρχοντος συστήματος υψηλών επιδόσεων με σύγχρονους επεξεργαστές καρτών γραφικών, που η παράδοσή τους θα γίνει στη Μονάδα Παράλληλης Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής & Βελτιστοποίησης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  05/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαστηριακού κλιβάνου υψηλών θερμοκρασιών», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Η ονομαστική χωρητικότητα δεν προκύπτει από το απλό γινόμενο των τριών διαστάσεων Βάση χ Ύψος χ Πλάτος αλλά προσδιορίζει την κατηγορία χωρητικότητας στην οποία ανήκει ο εργαστηριακός κλίβανος

Κάθε μία από τις αναγραφόμενες εσωτερικές διαστάσεις (150mm)είναι η ελάχιστη απαιτούμενη διάσταση .

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 96/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  96/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 34/2012

Επαναληπτική 3η προκήρυξη του προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού 34/2012 για την προμήθεια, εγκατάσταση και ορθή λειτουργία κατάλληλου εξοπλισμού της ΟΜΑΔΑΣ Β για την υλοποίηση των Υποέργων & Δράσεων της Οριζόντιας Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1013 και MIS 304202 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :14323/26-05-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης συγκέντρωσης φυτοφαρμάκων για ασφαλή παραγωγή τροφίμων» κωδικό 12CHN343, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1185 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :13941/22-05-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ - PAY AS YOU THROW (PAYT)» κωδικό 11ΣΥΝ_8_1297, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1181 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :13855/21-05-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εμφυτεύσιμες και Καταπόσιμες Ιατρικές Διατάξεις (ΕΚΙΔ): Μεθοδολογία Σχεδίασης και Αξιολόγησης Προσανατολισμένη στη Βελτιστοποίηση των Επιδόσεων», (DEM-II-MED: «Implantable and Ingestible MEdical Devices (IIMDs): Optimal-Performance-Oriented Design and Evaluation Methodology») κωδικό 1777, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1142  και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :13778/20-05-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ» κωδικός ΓΓΕΤ ISR_3301, κωδικό ΕΛΚΕ 68/121300 και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ κ.

Σελίδες