Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :23356/25-05-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, με αριθμ. πρωτ: 23356/25-05-2018, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος-Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002682», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1238 και ΕΥ τον Καθ. Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2018

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού (πλήρους) συστήματος αντιδραστήρα  κατεργασίας ημί-ρευστων δειγμάτων υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα με έλεγχο θερμοκρασίας σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες-πιέσεις και παράλληλη καταγραφή των φυσικοχημικών παραμέτρων του συστήματος» προϋπολογισμού 38.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 9.144,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 47.244,00€.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :22860/23-05-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, με Αριθμ. Πρωτ. 22860-23-05-2018, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «HELPOS - Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002697», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1235 και ΕΥ τον Καθ. Δ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :22570/23-05-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας – (ILSaS-Integrated Library System as Service)» με Κ.Α. 92/0003 και Ε.Υ τον Καθ. Ν. Μήτρου, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 06-06-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2018

Για την προμήθειας και εγκατάστασης: Α) εξαρτημάτων συστήματος αξονικής μικροτομογραφίας ακτινών Χ (X-ray computed microtomography, μ-CT) για τον μη-καταστρεπτικό χαρακτηρισμό θερμοπλαστικών νημάτων (CPV: 33115100-0) και Β) συστήματος Προσθετικής Κατασκευής για την αξιολόγηση της δυνατότητας εκτύπωσης των παραγόμενων υλικών καθώς και εξαρτημάτων για την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος τριδιάστατης εκτύπωσης μέσω επιλεκτικής εναπόθεσης ινών θερμοπλαστικού υλικού (Fused Filament Fabrication) ώστε να επιτευχθεί μαζική παραγωγή (CPV: 42991200-1).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 9/2017

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικών Συστημάτων, Περιφερειακών, Φωτοτυπικών και Δικτύων» προϋπολογισμού 59.572,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.297,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 73.870,00€.

 

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 14/05/2018 και ώρα 08:30 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

Συνημμένα:

  1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 7/2018

Για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε Καθαρό Χώρο (Clean room) διενέργειας κυτταρικών καλλιεργειών, για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων ελέγχων κυτταροτοξικότητας (προ-κλινικές μελέτες) σύνθετων νανουλικών προϋπολογισμού 34.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (CPV: 42931100-2, 42122230-1, 38416000-4, 38436500-5, 31711140-6, 38600000-1, 38000000-5, 35125100-7, 38311100-9, 31161900-1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 9/2017

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικών Συστημάτων, Περιφερειακών, Φωτοτυπικών και Δικτύων» προϋπολογισμού 59.572,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.297,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 73.870,00€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 11/2017

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φασματοφωτόμετρου ατομικής απορρόφησης» προϋπολογισμού 59.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.160,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 73.160,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Δ. Πάνια και Κ.Α. 65/2150.

Σελίδες