Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 29271/24-11-2014

Ημερομηνία ανάρτησης: 
Δευτέρα, Νοέμβριος 24, 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κεντρικές δράσεις για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΕΜΠ», κωδικό ΕΛΚΕ 68/1012, της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ», με κωδικό MIS 299947, Επιστημονικό και Ιδρυματικό Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κ. Λάμπρου Ευαγγελία, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 08-12-2014.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: