Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 32767/16-12-2014

Ημερομηνία ανάρτησης: 
Τρίτη, Δεκέμβριος 16, 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC BASES OF TAILOR-MADE DESIGN OF FUNCTIONALLY GRADED NANOCOMPOSITE CATHODE MATERIALS FOR BOTH IT-SOFCS AND PC-SOFCS (PROTON κωδικό 12RUS-11-197, κωδικό ΕΛΚΕ 68/118900  και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Χρήστο Αργυρούση, της πράξης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NET», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 08-01-2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: