2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔ. ΔΙΑΓΩΝ. 6/2016 OΜΑΔΑ Γ'

Ημερομηνία ανάρτησης: 
Παρασκευή, Ιούλιος 29, 2016

Προμήθεια συστήματος συστοιχίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer Cluster) για υπολογισμούς υψηλής απόδοσης συνοδευόμενο επίσης από κατάλληλο λογισμικό», που θα εγκατασταθεί στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συνολικού προϋπολογισμού 58.000,00 € (μη συμπ.ΦΠΑ). Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η παράδοση, εγκατάσταση καθώς και η εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασης των ειδών.

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το ερευνητικό έργο «LORCENIS: Long Lasting Reinforced Concrete for Energy Infrastructure under Severe Operating Conditions» με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63209600 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα ΙΙΙ : ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Κων. Χαριτίδη.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.  Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr  θα πραγματοποιηθεί  στις  31/07/2016 και έχει λάβει  Α/Α συστήματος   26726.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:30-08-2016,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 μ.μ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών:  25-08-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ.