ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2016

Ημερομηνία ανάρτησης: 
Παρασκευή, Μάιος 13, 2016

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 6/2016  για την «προμήθεια συστήματος υπολογιστικής μικρο-τομογραφίας υψηλής ανάλυσης, συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων συνοδευόμενο από κατάλληλο λογισμικό και συστήματος συστοιχίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer Cluster) για υπολογισμούς υψηλής απόδοσης συνοδευόμενο επίσης από κατάλληλο λογισμικό», συνολικού προϋπολογισμού 116.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται σε ομάδες ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α’: Σύστημα υπολογιστικής μικρο-τομογραφίας υψηλής ανάλυσης, 50.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

ΟΜΑΔΑ Β’: Σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων συνοδευόμενο από κατάλληλο λογισμικό, 8.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

ΟΜΑΔΑ Γ’: Σύστημα συστοιχίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer Cluster) για υπολογισμούς υψηλής απόδοσης συνοδευόμενο επίσης από κατάλληλο λογισμικό, 58.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για κάθε ομάδα ειδών ξεχωριστά ή και για το σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού (απαραίτητη προϋπόθεση να δίδεται προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα). Σε κάθε προμήθεια (μίας ή παραπάνω ομάδων) περιλαμβάνεται η παράδοση, εγκατάσταση καθώς και η εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασης των ειδών.

Οι προμήθειες αφορούν το ερευνητικό πρόγραμμα «LORCENIS: Long Lasting Reinforced Concrete for Energy Infrastructure under Severe Operating Conditions» με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63209600 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα ΙΙΙ : ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Κων. Χαριτίδη.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr πραγματοποιήθηκε στις  13/05/2016 και έχει λάβει  Α/Α συστήματος    23621.

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 03-06-2016,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ.μ.

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 28-05-2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 π.μ.