Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :27438/14-10-2015

Ημερομηνία ανάρτησης: 
Τετάρτη, Οκτώβριος 14, 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας,με αριθ. πρωτ.: 27438-14-10-2015, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας», Κ.Α.65/2062 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΕΜΠ, Καθ. Δ. Παπαντώνη.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 03/11/2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: