ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73/2013 για την υποκατηγορία Η

Ημερομηνία ανάρτησης: 
Παρασκευή, Ιούνιος 19, 2015

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  73/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της Υποκατηγορίας Η «για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκπόνηση εμβιομηχανικών, μηχανικών και βιολογικών πειραμάτων, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Συστημικής Εμβιομηχανικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ: Εμβιομηχανική και συστημική ανάλυση εκφύλισης χόνδρου στην αρθρίτιδα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Κωδικό MIS 380168, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1107 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή, κ. Λεωνίδα Αλεξόπουλο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 5.535,00€ (πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ) με ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 07-7-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 06-7-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.

Αρχείο: