ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73/2013 για την υποκατηγορία Η

Ημερομηνία ανάρτησης: 
Δευτέρα, Ιούλιος 6, 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Μετάθεση ημερομηνίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 73/2013 (επαναπροκήρυξη για την υποκατηγορία Η με αριθμ. πρωτ. 16900/19-6-2015).

Σύμφωνα με την Απόφαση της 17ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στις 3-7-2015 καθώς και σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 65/28-6-2015 με την οποία κηρύσσεται τραπεζική αργία από 28-6-2015 ως και 6-7-2015 (και ως εκ τούτου αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών), ο Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ ανακοινώνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 73/2013 χωρίς τροποποίηση των όρων της προκήρυξης, (επαναπροκήρυξη για την υποκατηγορία Η με αριθμ. πρωτ. 16900/19-6-2015) η οποία αφορά την προμήθεια αναλωσίμων για την εκπόνηση εμβιομηχανικών, μηχανικών και βιολογικών πειραμάτων, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Συστημικής Εμβιομηχανικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ: Εμβιομηχανική και συστημική ανάλυση εκφύλισης χόνδρου στην αρθρίτιδα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Κωδικό MIS 380168, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1107 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή, κ. Λεωνίδα Αλεξόπουλο.

Με βάση τα ανωτέρω και καθώς είναι προς όφελος του ΕΜΠ και των υποφήφιων προμηθευτών, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού μετατίθεται από τις 6/7/2015 στις 16/7/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ., ενώ το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 17-7-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.

 

 

 

 

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  73/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της Υποκατηγορίας Η «για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκπόνηση εμβιομηχανικών, μηχανικών και βιολογικών πειραμάτων, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Συστημικής Εμβιομηχανικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ: Εμβιομηχανική και συστημική ανάλυση εκφύλισης χόνδρου στην αρθρίτιδα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Κωδικό MIS 380168, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1107 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή, κ. Λεωνίδα Αλεξόπουλο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 5.535,00€ (πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ) με ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 07-7-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 06-7-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.

Αρχείο: