Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ.: 29516/25-11-2014

Ημερομηνία ανάρτησης: 
Τρίτη, Νοέμβριος 25, 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ - Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα», κωδικό  ΜΙS 380143, κωδικό ΕΛΚΕ 68/113500 και Συντονίστρια την Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. κα Αθηνά Τσετσέκου, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 09-12-2014.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: