ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :32575/12-07-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη συνδυασμένης χημικής και βιολογικής διεργασίας για την υπερ-αποθείωση πετρελαϊκών προϊόντων» με κωδικό ΟΠΣ 5030227, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1256 και Ε.Υ τον Καθ. Δ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :32349/11-07-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ανάλυση ρίσκου στις θαλάσσιες μεταφορές και μελέτη των παραμέτρων της μπλε ανάπτυξης» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 67/1053 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Βεντίκο, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 25/07/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :32382/11-07-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη συνδυασμένης χημικής και βιολογικής διεργασίας για την υπερ-αποθείωση πετρελαϊκών προϊόντων» με κωδικό ΟΠΣ 5030227, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1256 και Ε.Υ τον Καθ. Δ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :32419/11-07-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Synthetic Biology: from omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002636», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1232 και Ε.Υ τον Καθ. Δ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :32450/11-07-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «WASSERMOD2 - Adsorptive Heat Transformation: Fundamental Research toward Next Generation Adsorbers and Application in Solar Cooling» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030127», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1258 και Ε.Υ τον Επικ. Καθ. Γ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :30268/02-07-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 21-27 του Ν. 4521/2018.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 20-07-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :28727/26-06-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» με κωδικό ΟΠΣ 5021501, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 681239 και Ε.Υ τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας ΕΜΠ, Καθ. Δ.

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 25/06/2018 και ώρα 10:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

 

Συνημμένα:

1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :27350/19-06-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών προς τρίτους επί θεμάτων βιομηχανικής ψύξης και ελέγχου επάρκειας εξοπλισμού-Μονάδα Λαυρίου» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 62/3642 και ΕΥ τον Καθ. Ε. Ρογδάκη, το οποίο χρηματοδοτείται από Κατασκευαστικές Βιομηχανίες και τρίτους.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 03-07-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :26584/14-06-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ερευνητικό Έργο για την Επικαιροποίηση Σχεδίου Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού Λεκάνης Ταυρωνίτη» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/2095 και Ε.Υ τον Καθ. Γ. Τσακίρη, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 28-06-2018

Σελίδες