ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :9535/15-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Ναυσιπλοΐα σε Λιμένες (ACCU-WAVES)» με κωδικό ΟΠΣ 5031691, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1284 και Ε.Υ την Αναπλ. Καθ. Β.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :9635/15-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου «Η Αντιπαροχή και οι αρχιτέκτονες (της): Ιστορίες κοινωνικών δυνάμεων, χωρικών πολιτικών και του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα, 1929-74» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5054 και Ε.Υ τον Καθ. Π. Τουρνικιώτη και την κα Κ. Κάλφα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.» και τη «ΓΓΕΤ».`

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 01-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :9343/14-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Καινοτόμο εργαλείο ανάλυσης της εμπειρίας πελάτη-CxPress» με κωδικό ΟΠΣ 5031875, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1278 και Ε.Υ τον Επ. Καθ. Ν. Δουλάμη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :8979/13-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πολυλειτουργικά νανοσυστήματα με φυσικούς θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας» με κωδικό ΟΠΣ 5033633, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1299 και Ε.Υ την Αναπλ. Καθ. Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :9017/13-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων «SCALE» με Κ.Α.63/2131, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Λεκτ. Φ. Τσόπελα και «AEROMET» με Κ.Α 63/2175, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Λεκτ. Φ. Τσόπελα και μη Ιδρυματική Υπεύθυνη την Ομ. Καθ. Μ. Όξενκιουν Πετροπούλου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :8780/12-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΔΥ ΤΟΥ ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 64/012200) και Ε.Υ τον Καθ Ι. Πασπαλιάρη.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :8567/11-02-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων «ECCO» με Κ.Α.63/2178, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «DESTINY» με Κ.Α 63/2233, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και «Πειραματικές και υπολογιστικές μέθοδοι αξιολόγησης κτιριακού κελύφους» με Κ.Α 95/0046, που χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους με Ε.Υ την Καθ. Μ. Φούντη.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:25-02-2019

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη 13/02/2019 και ώρα 09:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

 

Συνημμένα:

  1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :7290/04-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Interreg – Europe με τίτλο «REMIX: Smart and Green Mining Regions of EU », Κ.Α.68/1501 και Ε.Υ τον Καθ. Ι. Πασπαλιάρη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :5934/28-01-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων (HP - OCP)» με κωδικό ΟΠΣ 5032819, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1295 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν.

Σελίδες