ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :40847/19-09-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «MultiAPPRO - Πολυεπιστημονική προσέγγιση και λύσεις στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου» του Προγράμματος «Interreg Europe» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1508 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 05-10-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :41059/19-09-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «MultiAPPRO - Πολυεπιστημονική προσέγγιση και λύσεις στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου» του Προγράμματος «Interreg Europe» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1508 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 05-10-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :41060/19-09-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «MultiAPPRO - Πολυεπιστημονική προσέγγιση και λύσεις στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου» του Προγράμματος «Interreg Europe» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1508 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 05-10-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :39454/10-09-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού μοντέλου RANKL-επαγόμενου καρκίνου του μαστού στο ποντίκι και καινοτόμων τεχνολογιών ανάλυσης του για την δημιουργία προκλινικής πλατφόρμας αξιολόγησης φαρμάκων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030527», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1263 και Ε.Υ τον Επ. Καθ. Λ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :39174/07-09-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Προσομοίωση ως μέθοδος ταχύρρυθμης εκπαίδευσης στην οργανολογία της αναλυτικής χημείας», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 95/0076 και Ε.Υ τον Καθ. Μ. Σταθερόπουλο, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΜΠ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21-09-2018

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή  07/09/2018 και ώρα 08:30 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

Συνημμένα:

  1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

Δεύτερη Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 30268/02.07.2018

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΜΠ.

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 31-08-2018

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 30268/02.07.2018

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΜΠ.

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 27-08-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :35268/25-07-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Horizontal Communication & Capitalization project for the innovation in Blue Growth at Mediterranean level (InnoBlueGrowth)», Κ.Α.68/1502 και Ε.Υ τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου, του προγράμματος «INTERREG-MED» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 29-08-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :34727/23-07-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προηγμένο Σύστημα Προγραμματισμού Παραδόσεων και Δρομολόγησης Οχημάτων Εμπορευματικών Μεταφορών Αστικών Περιοχών» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030172», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1255 και Ε.Υ τον Καθ. Η.

Σελίδες