ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  08/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δυο υπολογιστικών κόμβων υψηλών επιδόσεων με συγχρόνους επεξεργαστές καρτών γραφικών για τη συμπλήρωση υπάρχοντος συστήματος  υψηλών επιδόσεων με σύγχρονους επεξεργαστές καρτών γραφικών για τη συμπλήρωση υπάρχοντος συστήματος υψηλών επιδόσεων με σύγχρονους επεξεργαστές καρτών γραφικών, που η παράδοσή τους θα γίνει στη Μονάδα Παράλληλης Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής & Βελτιστοποίησης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 96/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  96/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05/2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Η ονομαστική χωρητικότητα δεν προκύπτει από το απλό γινόμενο των τριών διαστάσεων Βάση χ Ύψος χ Πλάτος αλλά προσδιορίζει την κατηγορία χωρητικότητας στην οποία ανήκει ο εργαστηριακός κλίβανος

Κάθε μία από τις αναγραφόμενες εσωτερικές διαστάσεις (150mm)είναι η ελάχιστη απαιτούμενη διάσταση .

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  05/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαστηριακού κλιβάνου υψηλών θερμοκρασιών», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 34/2012

Επαναληπτική 3η προκήρυξη του προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού 34/2012 για την προμήθεια, εγκατάσταση και ορθή λειτουργία κατάλληλου εξοπλισμού της ΟΜΑΔΑΣ Β για την υλοποίηση των Υποέργων & Δράσεων της Οριζόντιας Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1013 και MIS 304202 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 92/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  92/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων και γραφικής ύλης που η παράδοσή τους θα γίνει στο ΕΜΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 94/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  94/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών που η παράδοσή τους θα γίνει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και απ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 118/2012

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  118/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης που η παράδοσή τους θα γίνει στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΕΜΠ - Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Καινοτόμων Πειραματικών Τεχνικών για τη Μελέτη της Μηχανικής Συμπεριφοράς Φυσικών Δομικών Λίθων με Εφαρμογές στη Συντήρηση Μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», στον Άξονα Προτεραιό-τητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 33/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  33/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή «για την προμήθεια τριών (3) εξυπηρετητών (servers) και ενός (1) φορητού υπολογιστή για τη διαχείριση των servers, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Χημικών Μηχανικών» στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Χημικών Μηχανικών 2006-2008» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/1611, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Δημήτριο Κέκο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 12.000,00€ (συμπ.  ΦΠΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 71/2013

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  71/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού που η παράδοσή τους θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ - Τεχνικές Διαχείρισης Ασάφειας για Προβλήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολογιστών» στον Άξονα Προτεραιότητας "11 - Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Πρ

Σελίδες