ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 42/2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 42/2015 για την προμήθεια συσκευής μέτρησης σεισμικών δονήσεων ιδιομορφικής ανάλυσης κατασκευών και λόγου H/V (TROMINOR ENGY 3G ALL-in-one digital recorder c/w 3 Grilla software licences), η οποία αποτελείται από 1) όργανο μετρήσεων και 2) σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, στα πλαίσια του προγράμματος «Development of Earthquake Rapid Response System for Metropolitan Motorways (RARE)» με κωδικό 11ΣΥΝ_08_1577, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1167 και Επιστημονι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 56/2013

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  56/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχείο, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14α/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  14α/2015 για την προμήθεια Συστήματος UAS-όργανα και εξοπλισμός, που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «State-of-the-art mapping technologies for Public Work Studies and Environmental Impact Assessment Studies - Σύγχρονες τεχνολογίες τοπογραφικής αποτύπωσης για τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες δημοσίων έργων», στο πλαίσιο της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 70/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  70/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αναλωσίμων Μεταλλικών Εργαστηριακών Δοκιμίων που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14β/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  14β/2015 για την προμήθεια Δορυφορικών εικόνων, που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «State-of-the-art mapping technologies for Public Work Studies and Environmental Impact Assessment Studies - Σύγχρονες τεχνολογίες τοπογραφικής αποτύπωσης για τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες δημοσίων έργων», στο πλαίσιο της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 04/2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός Νο 4/2015 «Για την Παροχή Υπηρεσιών Προβολής – Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β.» με Κ.Α 68/1013, MIS 304202 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και Επιστημονικό  Υπεύθυνο καθηγητή Νικόλαο Μήτρου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 111/2014

Προκήρυξη του ηλεκτρονικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 111/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια διακομιστών (servers) συστημάτων δικτυακής αποθήκευσης NAS, Η/Υ γραφείου, φορητών Η/Υ υψηλών προδιαγραφών αντοχής (heavy duty), φορητών εξωτερικών δίσκων και flashdisk, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών και συσκευών UPS» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2035 που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Αγορά Οργάνων στα πλαίσια του έργου Seismo» και Επιστημονικό Υπεύ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73/2013 για την υποκατηγορία Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Τρίτη μετάθεση ημερομηνίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 73/2013 (επαναπροκήρυξη για την υποκατηγορία Η, με αριθμ. πρωτ. 16900/19-6-2015).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 89/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  89/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λοιπών υλικών άμεσης ανάλωσης-εργαστηριακών υλικών που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (ΕΑΤ-ΕΜΠ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  18/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την πραγματοποίηση σειράς εργασιών, που περιλαμβάνουν α) τη διεξαγωγή δοκιμών θλίψης σε τοιχοποιία μίας στρώσης κατά EN 1052-1 και β) τη διεξαγωγή σεισμικών δοκιμών με χρήση του σεισμικού προσομοιωτή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΕΜΠ - Αντισεισμικ

Σελίδες