ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 04/2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός Νο 4/2015 «Για την Παροχή Υπηρεσιών Προβολής – Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β.» με Κ.Α 68/1013, MIS 304202 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και Επιστημονικό  Υπεύθυνο καθηγητή Νικόλαο Μήτρου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 111/2014

Προκήρυξη του ηλεκτρονικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 111/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια διακομιστών (servers) συστημάτων δικτυακής αποθήκευσης NAS, Η/Υ γραφείου, φορητών Η/Υ υψηλών προδιαγραφών αντοχής (heavy duty), φορητών εξωτερικών δίσκων και flashdisk, πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών και συσκευών UPS» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2035 που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Αγορά Οργάνων στα πλαίσια του έργου Seismo» και Επιστημονικό Υπεύ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73/2013 για την υποκατηγορία Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Τρίτη μετάθεση ημερομηνίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 73/2013 (επαναπροκήρυξη για την υποκατηγορία Η, με αριθμ. πρωτ. 16900/19-6-2015).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 89/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  89/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λοιπών υλικών άμεσης ανάλωσης-εργαστηριακών υλικών που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (ΕΑΤ-ΕΜΠ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18/2015

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  18/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την πραγματοποίηση σειράς εργασιών, που περιλαμβάνουν α) τη διεξαγωγή δοκιμών θλίψης σε τοιχοποιία μίας στρώσης κατά EN 1052-1 και β) τη διεξαγωγή σεισμικών δοκιμών με χρήση του σεισμικού προσομοιωτή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΕΜΠ - Αντισεισμικ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73/2013 για την υποκατηγορία Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Δεύτερη μετάθεση ημερομηνίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 73/2013 (επαναπροκήρυξη για την υποκατηγορία Η, με αριθμ. πρωτ. 16900/19-6-2015).

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49/2013β

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49/2013β            για την προμήθεια ενός συστήματος SRS (Scalable Readout System) στο πλαίσιο του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι με τίτλο «Ανάπτυξη ενός συστήματος ανιχνευτών Micromegas για την αναβάθμιση των ανιχνευτών μιονίων του πειράματος ATLAS στον επιταχυντή του LHC», με κωδικό 65/1969 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κο. Θεόδωρο Αλεξόπουλο.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.338,89 Swiss Francs CHF, χωρίς ΦΠΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 37/2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 37/2015  για την προμήθεια αναλωσίμων θερμοπλαστικών υλικών 3D εκτύπωσης και σχετικού υποστηρικτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθούν για τη 3D εκτύπωση πρότυπων οστών του E. tiliensis στα πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ – Ε.Μ.Π.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 94/2014

Επαναληπτική προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  94/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών που η παράδοσή τους θα γίνει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τ

Σελίδες