ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 9/2017

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικών Συστημάτων, Περιφερειακών, Φωτοτυπικών και Δικτύων» προϋπολογισμού 59.572,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.297,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 73.870,00€.

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 20/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

Συνημμένα:

  1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο έργου INNOBLUEGROWTH: HORIZONTAL COMMUNICATION AND CAPITALIZATION PROJECT FOR INNOVATION IN BLUE GROWTH AT MEDITERRANEAN LEVEL με κωδικό έργου 68/1502, της Σχολής Ναυπηγών Μηχανικών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG -MEDITERRANEAN», και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο έργου «FOCUS :“Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through transnational Clusters”, με ακρωνύμιο FOCUS,  με κωδ. Έργου  68/1504, της Σχολής Χημικών Μηχανικών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο  του Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους και Ε/Υ την Καθηγήτρια κα Μ. Κροκίδα.

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 27/03/2018 και ώρα 10:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

Συνημμένα:

1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 10/2016

Για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης του Διεθνούς Συνεδρίου: 18th European Roundtable for sustainable Consumption and Production 2017 (ERSCP 2017), προϋπολογισμού 55.900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί στη Σκιάθο 1-5 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη,    στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EUROPEAN ROUND TABLE FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 2017» (ERSCP 2017), το οποίο χρηματοδοτείται/συγχρηματοδοτείται από τις συνδρομές των συμμετεχόντων, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 10/2016

Για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης του Διεθνούς Συνεδρίου: 18th European Roundtable for sustainable Consumption and Production 2017 (ERSCP 2017), προϋπολογισμού 55.900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί στη Σκιάθο 1-5 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη,    στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EUROPEAN ROUND TABLE FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 2017» (ERSCP 2017), το οποίο χρηματοδοτείται/συγχρηματοδοτείται από τις συνδρομές των συ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2/2017

Για την προμήθεια « αυτόματης συσκευής σύντηξης για την παρασκευή δισκίων για αναλύσεις με την τεχνική XRF-X Fluorence Spectroscopy (Φασματοσκοπία Φθορισμού Ακτίνων Χ)», προϋπολογισμού 31.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 7.440,00€ , ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 38.440,00€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1/2017

Για  την προμήθεια «Αυτόματου αναλυτή ρόφησης αερίου υψηλού κενού, για τον προσδιορισμό ειδικής επιφάνειας, κατανομής μεγέθους πόρων, όγκου πορώδους και ισόθερμων προσρόφησης» προϋπολογισμού 55.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 13.220,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 68.200,00€

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Νο 9/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της ομάδας Β: Β1.Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης, Αυτόματο Δειγματολήπτη, Θερμοστάτη Στηλών, Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους (UV), Ανιχνευτή Δείκτη Διάθλασης και Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας (CPV 38432200-4) Β2. Συσκευή KJELDAHL αποτελούμενη από Συσκευή πέψης, Συσκευή απόσταξης και Μονάδα εξουδετέρωσης ατμών (CPV 38424000-3), Β3. Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με χρήση μικροκυμάτων», (CPV 38424000-3), συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (98.800,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η παράδοση, εγκατάσταση καθώς και η εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασης των ειδών. Επίσης, θα συνοδεύεται από κατάλληλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές εξοπλισμένους με πακέτα λογισμικού λήψης και ανάλυσης δεδομένων συμβατά με τα όργανα.

 

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο «HORIZON 2020 με ακρωνύμιο: Waste4Think και τίτλο: “Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems" με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2109, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα IV : Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο.

 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr πραγματοποιήθηκε στις 21/10/2016 και έχει λάβει  Α/Α συστήματος  28845.     

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12-11-2016,  ημέρα Σάββατο  και ώρα 13:30 μ.μ.

 Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 07-11-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ.

Σελίδες