ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 33/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  33/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την για την προμήθεια 3 εξυπηρετητών (servers) για εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Χημικών Μηχανικών» συνολικού προϋπολογισμού 9.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/1839, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Δημήτριο Κέκο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 68/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  68/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός συστήματος server, προϋπολογισμού 28.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Novel techniques for seabed monitoring of CO2 leakage and monitoring campaigns based on reservoir, cap rock and overburden migration models (COVERALL) με κωδικό αριθμό 13FENCO-13-433 στο πλαίσιο της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ERANET» και την ένταξή του στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π) 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καιν

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 87/2014

Περιληπτική Προκήρυξη Νο 87/2014 για την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού Παραγωγής και εφαρμογής Παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων DIL 5kW ELCRACK HVP Pulse Generator. Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί  στο πλαίσιο του Υποέργου 65/2034 για «ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HIPEFO» με  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή ΕΜΠ κ. Ταούκη Πέτρο.

Προϋπολογισμός: 65.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 56/2013

Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 56/2013, συνολικού προϋπολογισμού 37.769,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 5/2014

Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 5/2014, συνολικού προϋπολογισμού 17.880 ευρώ  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εργαστηριακού κλιβάνου υψηλών θερμοκρασιών  στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα» στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και από εθ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 97/2014

Περιληπτική Προκήρυξη Νο 97/2014 για την προμήθεια συστήματος βιομηχανικού ελέγχου αποτελούμενο από τα κύρια εξαρτήματα (CMA34CRD170HR-4096, ATX3510HR-190W, DM35820HR) και τα παρελκόμενα τους (XK-CM311 & SATA34106HR) για εφαρμογές ρομποτικής. Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο της πράξης « Αριστεία: Laelaps/472: Δυναμική, Έλεγχος και Σχεδιασμός Τετράποδων Ρομπότ με Πολλαπλές Αρθρώσεις και Μεταβλητή Υποχωρητικότητα» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/1972 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή ΕΜΠ κ. Ε. Παπαδόπουλο. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 66/2014

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  66/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Καμίνου και προσαρτημάτων της, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου Πρόβλεψης συνδυασμένου με Νευρωνικά Δίκτυα με αλγόριθμους εξομάλυνσης για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την ενεργειακή απόδοση των περιστροφικών καμίνων και καμίνων ηλεκτρικού τόξου στις εγκαταστάσεις παραγωγής σιδηρονικελίου» (συντ. τίτλου MANFENI) και κωδικό 11ΣΥΝ_4_1777, Κωδ ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1168, Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ κ.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 100/2014

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 100/2014 για την προμήθεια τριών τρισδιάστατων ψηφιακών επιταχυνσιογράφων μεγάλης ευαισθησίας και καταγραφής μεγάλου εύρους συχνοτήτων για την καταγραφή σεισμών. Η σχετική προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ: Σύγχρονη Μεθοδολογία Εκτίμησης της Σεισμικής Τρωτότητας και Αντισεισμικής Αναβάθμισης Λιμενικών Συστημάτων», κωδικό ΕΕ 68/1112 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ κ. Γ. Γκαζέτα.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.220,00 $ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 101/2014

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 101/2014 για την προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού GOT IT. Η σχετική προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο της πράξης ΘΑΛΗΣ-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΜΠ: «ΔιερΕΥνηση Και Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας πλοίΩΝ» (ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ) κωδικός MIS:380164, κωδικός ΕΔΕΙΛ 68/1129 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή ΕΜΠ κ. Ιωάννη Προυσαλίδη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 123/2012

Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  123/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, διαλυμάτων, υλικών παρασκευής στερεωτικών, κονιαμάτων, ενεμάτων, κ.τ.λ.

Σελίδες