ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 117/2012

Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  117/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αναλωσίμων για την υλοποίηση δοκιμών με τη βοήθεια Νανοεντυπωτή (Nanoindenter/NI) και Μικροσκοπίου Ατομικής Δύναμης (AFM) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – Ανάπτυξη και Αξιο­λό­γη­ση Και­νοτόμων Πειραματικών Τεχνικών για τη Μελέτη της Μηχα­νι­κής Συμπεριφοράς Φυ­­σι­κών Δομικών Λίθων με Εφαρμογές στη Συντήρηση Μνη­μείων της Πολιτιστικής Κλη­­ρο­νο­μιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας κα

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 28/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α

Δεύτερη Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  28/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού της ομάδας Α, στα πλαίσια  της Πράξης: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1346 και MIS 374878 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Μήτρου Νικόλαο.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 85/2014

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 85/2014 για την προμήθεια εξοπλισμού που αφορά μετρητικό σύστημα σημάτων strain gages καθώς και ηλεκτρικής τάσεως. Η σχετική προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο της πράξης ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ: Ανάλυση Τρωτότητας και Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου για την Αντισεισμική Προστασία Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων κωδ. ΕΛΚΕ 68/1125 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή κ. Βησσαρίων Παπαδόπουλο, με απευθείας ανάθεση και χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.640,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 87/2014

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 87/2014 για την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού Παραγωγής και εφαρμογής Παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων DIL 5kW ELCRACK HVP Pulse Generator. Η σχετική προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 65/2034 για «ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HIPEFO» με  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή ΕΜΠ κ. Ταούκη Πέτρο, με απευθείας ανάθεση και  χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 80/2014

Περιληπτική προκήρυξη 80/2014 για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση Νο 80/2014 λογισμικού FLAC 3D Version 5.0 συμπεριλαμβανομένων των Dynamic Option και C++PLUG-IN, λογισμικού ανάλυσης γεωτεχνικών προβλημάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών στις τρείς διαστάσεις, με παράλληλη δυνατότητα εκτέλεσης δυναμικών αναλύσεων με χρήση καταστατικών προσομοιωμάτων εισαγμένων στο πρόγραμμα από το χρήστη, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Θαλής ΕΜΠ. Πρωτότυπος σχεδιασμός βάθρων γεφυρών σε ρευστοποιήσιμο έδαφος με χρήση φυσικής σεισμικής μόνωσης», με MIS 380043, Κ.Α.

Σελίδες