ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4/2018

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Τμήμα 1: Ψυχόμενη φυγόκεντρος και κεφαλές με CPV 42931100-2, προϋπολογισμού 20.161,29 χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 4.838,71, σύνολο 25.000,00€ και Τμήμα 2: Σύστημα πολλαπλών (8) βιοαντιδραστήρων με (α) έλεγχο θερμοκρασίας και ανάδευσης, (β) σύστημα τροφοδοσίας αερίου, μέτρηση διαλελυμένου οξυγόνου, συμπυκνωτή ελέγχου, (γ) σύστημα μέτρησης ολικής κυτταρικής πυκνότητας και ανάλυσης παραγομένων αερίων (δ) πρόγραμμα ελέγχου παραμέτρων πολλαπλού αντιδραστήρα με CPV 38000000-5, προϋπολο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7/2017

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση  επιστημονικών οργάνων» στο πλαίσιο του έργου  «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)», με Κωδικό Κ.Α 60/0200, και  Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Σαπουντζάκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4/2018

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Τμήμα 1: Ψυχόμενη φυγόκεντρος και κεφαλές με CPV 42931100-2, προϋπολογισμού 20.161,29 χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 4.838,71, σύνολο 25.000,00€ και Τμήμα 2: Σύστημα πολλαπλών (8) βιοαντιδραστήρων με (α) έλεγχο θερμοκρασίας και ανάδευσης, (β) σύστημα τροφοδοσίας αερίου, μέτρηση διαλελυμένου οξυγόνου, συμπυκνωτή ελέγχου, (γ) σύστημα μέτρησης ολικής κυτταρικής πυκνότητας και ανάλυσης παραγομένων αερίων (δ) πρόγραμμα ελέγχου παραμέτρων πολλαπλού αντιδραστήρα με CPV 38000000-5, προϋπολο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2018

Για την προμήθεια και εγκατάσταση: A. ζώνης πυρόλυσης ινών άνθρακα μίας ζώνης χαμηλών και μίας υψηλών θερμοκρασιών (CPV: 39711360-0) B. συστήματος τριδιάστατης εκτύπωσης συνθέτων πολυμερικής μήτρας ενισχυμένων με χρήση συνεχούς ίνας άνθρακα (CPV: 42991200-1) και Γ. τράπεζας συμβατής με υπάρχον σύστημα μικροτομογραφίας (SkyScan 1272, BRUKER) (CPV: 33115100-0) για τη μελέτη δειγμάτων μεγαλύτερων διαστάσεων,  συνολικού προϋπολογισμού € 180.000€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2018

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού (πλήρους) συστήματος αντιδραστήρα  κατεργασίας ημί-ρευστων δειγμάτων υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα με έλεγχο θερμοκρασίας σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες-πιέσεις και παράλληλη καταγραφή των φυσικοχημικών παραμέτρων του συστήματος» προϋπολογισμού 38.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 9.144,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 47.244,00€.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2018

Για την προμήθειας και εγκατάστασης: Α) εξαρτημάτων συστήματος αξονικής μικροτομογραφίας ακτινών Χ (X-ray computed microtomography, μ-CT) για τον μη-καταστρεπτικό χαρακτηρισμό θερμοπλαστικών νημάτων (CPV: 33115100-0) και Β) συστήματος Προσθετικής Κατασκευής για την αξιολόγηση της δυνατότητας εκτύπωσης των παραγόμενων υλικών καθώς και εξαρτημάτων για την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος τριδιάστατης εκτύπωσης μέσω επιλεκτικής εναπόθεσης ινών θερμοπλαστικού υλικού (Fused Filament Fabrication) ώστε να επιτευχθεί μαζική παραγωγή (CPV: 42991200-1).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 9/2017

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικών Συστημάτων, Περιφερειακών, Φωτοτυπικών και Δικτύων» προϋπολογισμού 59.572,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.297,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 73.870,00€.

 

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 14/05/2018 και ώρα 08:30 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

Συνημμένα:

  1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 7/2018

Για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε Καθαρό Χώρο (Clean room) διενέργειας κυτταρικών καλλιεργειών, για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων ελέγχων κυτταροτοξικότητας (προ-κλινικές μελέτες) σύνθετων νανουλικών προϋπολογισμού 34.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (CPV: 42931100-2, 42122230-1, 38416000-4, 38436500-5, 31711140-6, 38600000-1, 38000000-5, 35125100-7, 38311100-9, 31161900-1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 11/2017

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φασματοφωτόμετρου ατομικής απορρόφησης» προϋπολογισμού 59.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.160,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 73.160,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Δ. Πάνια και Κ.Α. 65/2150.

Σελίδες