ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “E-HORECA WANET: EFFICIENT HOTEL RESTAURANT & CATERING WASTE NETWORK” με ακρωνύμιο E-HORECA WANET με κωδικό έργου 68/1507, της Σχολής Χημικών Μηχανικών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.

 

Διευκρίνιση σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 18/2018 με α/α 68571

Ο διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού  στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ΥΔΡΟμεταλλουργικής διεργασίας ανάκτησης ΜΕΤάλλων από πλακέτες Τυπωμένων ΚΥκλωμάτων – Πιλοτική εφαρμογή: Διεργασία μηδενικών αποβλήτων» με ακρωνύμιο «ΥΔΡΟΜΕΤΚΥ/HYDROPCB», κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-00219, κωδικό πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) 5031675 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1294 το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», η Δημόσια Δαπάνη της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης

Διευκρίνιση σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 15/2018 με α/α 68413

Ο διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων στο πλαίσιο του υποέργου Νο 15 της Πράξης «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002636 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1233 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.

Διευκρίνιση σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 19/2018 με α/α 68412

Ο διαγωνισμός αφορά την  «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων», Τμήμα 1: Λέϊζερ με προϋπολογισμό: 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.400,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 43.400,00 € , Τμήμα 2: Οπτικός απομονωτής με προϋπολογισμό: 2.300,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 552,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 2.852,00 €, Τμήμα 3: Εξασθενητής δέσμης με προϋπολογισμό: 4.600,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.104,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 5.704,00 € και Τμήμα 4: Γαλβανομετρικοί καθρέπτες με προϋπολογι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 16/2018 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Για την «Προμήθεια λογισμικού με πέντε (5) θέσεις (tasks) για ερευνητική χρήση επίλυσης ρευστομηχανικών ροών με αλληλεπίδραση στερεών (Fluid Structure Interaction-Mechanical & CFD) για την ανάπτυξη και επίλυση μοντέλων προσομοίωσης ροής φαρμάκου-εύκαμπτου αγωγού» προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών  ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (22.983,87€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών (5.516,13€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (28.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18/2018

Για την  «Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού – Τμήμα 1: Φασματόμετρο-Φασματογράφος Φθορισμού Ακτίνων Χ (WD-XRF) με CPV 38947000-7, προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: 96,774,19 €, ΦΠΑ: 23.225,81 €, σύνολο 120.000,00 €, Τμήμα 2: Σύστημα κρυογενικής άλεσης με CPV 38000000-5 προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 15.322,58 €, ΦΠΑ 3.677,42 €, σύνολο 19.000,00 € και Τμήμα 3: Συσκευή αυτόματης τιτλοδότησης με CPV 38000000-5, προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 5.967,74 €, ΦΠΑ 1.432,26 €, σύνολο 7.400,00 €» στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19/2018

Για την  «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων», Τμήμα 1: Λέϊζερ με προϋπολογισμό: 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.400,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 43.400,00 € , Τμήμα 2: Οπτικός απομονωτής με προϋπολογισμό: 2.300,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 552,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 2.852,00 €, Τμήμα 3: Εξασθενητής δέσμης με προϋπολογισμό: 4.600,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.104,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 5.704,00 € και Τμήμα 4: Γαλβανομετρικοί καθρέπτες με προϋπολογισμό: 22.000,00 €

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 30/11/2018 και ώρα 09:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

Συνημμένα:

  1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

 

Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 14/2018

Για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της Υπολογιστικής Υποδομής (IT) του Data Center των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και την κάλυψη επειγουσών αναγκών των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων του Ε.Μ.Π.» προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (40.322,58€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (9.677,42€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€).

Σελίδες