ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 12/2018

Για την   «Προμήθεια επιτραπέζιου φασματόμετρου φθορισμού ακτίνων-Χ» προϋπολογισμού 40.322,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 9.677,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 50.000€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια του Τομέα Χημιών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών Γ. Κακάλη και Κ.Α. 67107400.

CPV: 38947000-7– ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4/2018

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Τμήμα 1: Ψυχόμενη φυγόκεντρος και κεφαλές με CPV 42931100-2, προϋπολογισμού 20.161,29 χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 4.838,71, σύνολο 25.000,00€ και Τμήμα 2: Σύστημα πολλαπλών (8) βιοαντιδραστήρων με (α) έλεγχο θερμοκρασίας και ανάδευσης, (β) σύστημα τροφοδοσίας αερίου, μέτρηση διαλελυμένου οξυγόνου, συμπυκνωτή ελέγχου, (γ) σύστημα μέτρησης ολικής κυτταρικής πυκνότητας και ανάλυσης παραγομένων αερίων (δ) πρόγραμμα ελέγχου παραμέτρων πολλαπλού αντιδραστήρα με CPV 38000000-5, προϋπολο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9/2018

Για την  Προμήθεια Φορητού Φασματοραδιόμετρου και δύο Η/Υ, Τμήμα 1: Προμήθεια Φορητού Φασματοραδιόμετρου CPV: 38433000-9-Φασματοφωτόμετρα, προϋπολογισμού 63.700,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και Τμήμα 2: Προμήθεια δύο (2) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών CPV: 30213000-5-Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προϋπολογισμού 3.100,00€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) συνολικού προϋπολογισμού (Τμήμα 1 & Τμήμα 2) 66.800,00€ χωρίς ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου «SEO-DWARF : SEMANTIC EO DATA WEB ALERT AND RETRIEVAL FRAMEWORK» (Κ.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 13/2018

Για την  για την την «Προμήθεια Α) ενός περιβλήματος (chassis) υπολογιστικών κόμβων και Β) τεσσάρων (4) υπολογιστικών κόμβων συμβατών με το ανωτέρω chassis» προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 7.200,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 37.200,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εξέλιξη των Συνεχών Συζυγών Μεθόδων στην Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα Ρευστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Κ. Γιαννάκογλου και Κ.Α. 67103400.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2018

Για την προμήθεια και εγκατάσταση: Α) εξαρτημάτων συστήματος αξονικής μικροτομογραφίας ακτινών Χ (X-ray computed microtomography, μ-CT) για τον μη-καταστρεπτικό χαρακτηρισμό θερμοπλαστικών νημάτων (CPV: 33115100-0) και Β) συστήματος Προσθετικής Κατασκευής για την αξιολόγηση της δυνατότητας εκτύπωσης των παραγόμενων υλικών καθώς και εξαρτημάτων για την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος τριδιάστατης εκτύπωσης μέσω επιλεκτικής εναπόθεσης ινών θερμοπλαστικού υλικού (Fused Filament Fabrication) ώστε να επιτευχθεί μαζική παραγωγή (CPV: 42991200-1).

Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 6/2018

Για «Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας καθώς και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης» προϋπολογισμού 48.387,10€€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 11.612,90€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 60.000,00€.

Διευκρινίσεις για την Επαναπροκήρυξη τμημάτων του Νο 9/2017 Συνοπτικού διαγωνισμού

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΕΜΠ,  επαναπροκηρύσσει τα τμήματα 1,2,4,5 και 6 (είδη 1.1, 1.2, 1.3., 1.4., 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2) του Νο 9/2017 συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 5/2018 με α/α συστήματος 61045.

Για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύου καθώς και η αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών», Τμήμα 1: Προμήθεια Rackable workstation και servers με προϋπολογισμό: 80.300,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και Τμήμα 2: Προμήθεια Η/Υ και αναβάθμιση υπαρχόντων με προϋπολογισμό: 7.300,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με CPV: 30200000-1, 30237000-9, 48000000-8, συνολικού Προϋπολογισμού (Τμήμα 1 και Τμήμα 2): 87.600,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 7/2017 με α/α συστήματος 60435.

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση  επιστημονικών οργάνων» στο πλαίσιο του έργου  «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)», με Κωδικό Κ.Α 60/0200, και  Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά)»στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 60/0200, και Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Σαπουντζάκη.

Σελίδες