ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2018

Για την προμήθειας και εγκατάστασης: Α) εξαρτημάτων συστήματος αξονικής μικροτομογραφίας ακτινών Χ (X-ray computed microtomography, μ-CT) για τον μη-καταστρεπτικό χαρακτηρισμό θερμοπλαστικών νημάτων (CPV: 33115100-0) και Β) συστήματος Προσθετικής Κατασκευής για την αξιολόγηση της δυνατότητας εκτύπωσης των παραγόμενων υλικών καθώς και εξαρτημάτων για την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος τριδιάστατης εκτύπωσης μέσω επιλεκτικής εναπόθεσης ινών θερμοπλαστικού υλικού (Fused Filament Fabrication) ώστε να επιτευχθεί μαζική παραγωγή (CPV: 42991200-1).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 9/2017

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικών Συστημάτων, Περιφερειακών, Φωτοτυπικών και Δικτύων» προϋπολογισμού 59.572,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.297,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 73.870,00€.

 

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 14/05/2018 και ώρα 08:30 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

Συνημμένα:

  1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 7/2018

Για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε Καθαρό Χώρο (Clean room) διενέργειας κυτταρικών καλλιεργειών, για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων ελέγχων κυτταροτοξικότητας (προ-κλινικές μελέτες) σύνθετων νανουλικών προϋπολογισμού 34.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (CPV: 42931100-2, 42122230-1, 38416000-4, 38436500-5, 31711140-6, 38600000-1, 38000000-5, 35125100-7, 38311100-9, 31161900-1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 11/2017

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φασματοφωτόμετρου ατομικής απορρόφησης» προϋπολογισμού 59.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.160,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 73.160,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Δ. Πάνια και Κ.Α. 65/2150.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 9/2017

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικών Συστημάτων, Περιφερειακών, Φωτοτυπικών και Δικτύων» προϋπολογισμού 59.572,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.297,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 73.870,00€.

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 20/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

Συνημμένα:

  1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο έργου INNOBLUEGROWTH: HORIZONTAL COMMUNICATION AND CAPITALIZATION PROJECT FOR INNOVATION IN BLUE GROWTH AT MEDITERRANEAN LEVEL με κωδικό έργου 68/1502, της Σχολής Ναυπηγών Μηχανικών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG -MEDITERRANEAN», και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο έργου «FOCUS :“Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through transnational Clusters”, με ακρωνύμιο FOCUS,  με κωδ. Έργου  68/1504, της Σχολής Χημικών Μηχανικών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο  του Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους και Ε/Υ την Καθηγήτρια κα Μ. Κροκίδα.

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 27/03/2018 και ώρα 10:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

Συνημμένα:

1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

Σελίδες