ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 6/2018

Για «Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας καθώς και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης» προϋπολογισμού 48.387,10€€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 11.612,90€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 60.000,00€.

Διευκρινίσεις για την Επαναπροκήρυξη τμημάτων του Νο 9/2017 Συνοπτικού διαγωνισμού

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΕΜΠ,  επαναπροκηρύσσει τα τμήματα 1,2,4,5 και 6 (είδη 1.1, 1.2, 1.3., 1.4., 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2) του Νο 9/2017 συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 5/2018 με α/α συστήματος 61045.

Για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύου καθώς και η αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών», Τμήμα 1: Προμήθεια Rackable workstation και servers με προϋπολογισμό: 80.300,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και Τμήμα 2: Προμήθεια Η/Υ και αναβάθμιση υπαρχόντων με προϋπολογισμό: 7.300,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με CPV: 30200000-1, 30237000-9, 48000000-8, συνολικού Προϋπολογισμού (Τμήμα 1 και Τμήμα 2): 87.600,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 7/2017 με α/α συστήματος 60435.

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση  επιστημονικών οργάνων» στο πλαίσιο του έργου  «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)», με Κωδικό Κ.Α 60/0200, και  Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά)»στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 60/0200, και Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Σαπουντζάκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 6/2018

Για «Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας καθώς και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης» προϋπολογισμού 48.387,10€€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 11.612,90€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 60.000,00€.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Νο 9/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΕΜΠ,  επαναπροκηρύσσει τα τμήματα 1,2,4,5 και 6 (είδη 1.1, 1.2, 1.3., 1.4., 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2) του Νο 9/2017 συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8/2017

Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά)»στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)», με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 60/0200, και Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Σαπουντζάκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2018

Για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύου καθώς και η αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών», Τμήμα 1: Προμήθεια Rackable workstation και servers με προϋπολογισμό: 80.300,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και Τμήμα 2: Προμήθεια Η/Υ και αναβάθμιση υπαρχόντων με προϋπολογισμό: 7.300,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με CPV: 30200000-1, 30237000-9, 48000000-8, συνολικού Προϋπολογισμού (Τμήμα 1 και Τμήμα 2): 87.600,00 € (μη συμπεριλαμβανο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4/2018

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Τμήμα 1: Ψυχόμενη φυγόκεντρος και κεφαλές με CPV 42931100-2, προϋπολογισμού 20.161,29 χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 4.838,71, σύνολο 25.000,00€ και Τμήμα 2: Σύστημα πολλαπλών (8) βιοαντιδραστήρων με (α) έλεγχο θερμοκρασίας και ανάδευσης, (β) σύστημα τροφοδοσίας αερίου, μέτρηση διαλελυμένου οξυγόνου, συμπυκνωτή ελέγχου, (γ) σύστημα μέτρησης ολικής κυτταρικής πυκνότητας και ανάλυσης παραγομένων αερίων (δ) πρόγραμμα ελέγχου παραμέτρων πολλαπλού αντιδραστήρα με CPV 38000000-5, προϋπολο

Σελίδες