ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 10/2016

Για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης του Διεθνούς Συνεδρίου: 18th European Roundtable for sustainable Consumption and Production 2017 (ERSCP 2017), προϋπολογισμού 55.900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί στη Σκιάθο 1-5 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη,    στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EUROPEAN ROUND TABLE FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 2017» (ERSCP 2017), το οποίο χρηματοδοτείται/συγχρηματοδοτείται από τις συνδρομές των συμμετεχόντων, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 62/34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 10/2016

Για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης του Διεθνούς Συνεδρίου: 18th European Roundtable for sustainable Consumption and Production 2017 (ERSCP 2017), προϋπολογισμού 55.900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί στη Σκιάθο 1-5 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη,    στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EUROPEAN ROUND TABLE FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 2017» (ERSCP 2017), το οποίο χρηματοδοτείται/συγχρηματοδοτείται από τις συνδρομές των συ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2/2017

Για την προμήθεια « αυτόματης συσκευής σύντηξης για την παρασκευή δισκίων για αναλύσεις με την τεχνική XRF-X Fluorence Spectroscopy (Φασματοσκοπία Φθορισμού Ακτίνων Χ)», προϋπολογισμού 31.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 7.440,00€ , ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 38.440,00€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1/2017

Για  την προμήθεια «Αυτόματου αναλυτή ρόφησης αερίου υψηλού κενού, για τον προσδιορισμό ειδικής επιφάνειας, κατανομής μεγέθους πόρων, όγκου πορώδους και ισόθερμων προσρόφησης» προϋπολογισμού 55.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 13.220,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 68.200,00€

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Νο 9/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού της ομάδας Β: Β1.Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης, Αυτόματο Δειγματολήπτη, Θερμοστάτη Στηλών, Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους (UV), Ανιχνευτή Δείκτη Διάθλασης και Λογισμικό Αμφίδρομης Επικοινωνίας (CPV 38432200-4) Β2. Συσκευή KJELDAHL αποτελούμενη από Συσκευή πέψης, Συσκευή απόσταξης και Μονάδα εξουδετέρωσης ατμών (CPV 38424000-3), Β3. Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με χρήση μικροκυμάτων», (CPV 38424000-3), συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (98.800,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η παράδοση, εγκατάσταση καθώς και η εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασης των ειδών. Επίσης, θα συνοδεύεται από κατάλληλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές εξοπλισμένους με πακέτα λογισμικού λήψης και ανάλυσης δεδομένων συμβατά με τα όργανα.

 

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο «HORIZON 2020 με ακρωνύμιο: Waste4Think και τίτλο: “Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems" με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2109, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα IV : Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο.

 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr πραγματοποιήθηκε στις 21/10/2016 και έχει λάβει  Α/Α συστήματος  28845.     

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12-11-2016,  ημέρα Σάββατο  και ώρα 13:30 μ.μ.

 Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 07-11-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ.

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔ. ΔΙΑΓΩΝ. 6/2016 OΜΑΔΑ Γ'

Προμήθεια συστήματος συστοιχίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer Cluster) για υπολογισμούς υψηλής απόδοσης συνοδευόμενο επίσης από κατάλληλο λογισμικό», που θα εγκατασταθεί στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συνολικού προϋπολογισμού 58.000,00 € (μη συμπ.ΦΠΑ). Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η παράδοση, εγκατάσταση καθώς και η εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασης των ειδών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 9/2016

για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού όπως περιγράφεται στις παρακάτω 3 ομάδες: «ΟΜΑΔΑ A: Δύο συστημάτων αέριας χρωματογραφίας: Α1. Πλήρες σύστημα αέριου χρωματογράφου με έναν εισαγωγέα δείγματος split / splitless, έναν ανιχνευτή Ιονισμού Φλόγας (FID) και αυτόματο δειγματολήπτη, Α2. Σύστημα αέριου χρωματογράφου με δύο εισαγωγείς τύπου packed και έναν ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD).

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2016

2η Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 1/2016  για την προμήθεια επέκτασης της υπάρχουσας διάταξης νανοεντύπωσης (Hysitron TI 750H Ubi), για να λειτουργεί σε θερμοκρασιακή περιοχή (-40 – 700 οC), που θα εγκατασταθεί στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου», στην «Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας, R-NanoLab», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € (μη συμπ.Φ.Π.Α).

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2016

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 3/2016  για την προμήθεια  και εγκατάσταση ενός Επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης με ενσωματωμένο μικροαναλυτή και ενός Συστήματος Θερμοβαρυτομετρικής Ανάλυσης», που θα εγκατασταθούν στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην «Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας, R-NanoLab».

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2016

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 6/2016  για την «προμήθεια συστήματος υπολογιστικής μικρο-τομογραφίας υψηλής ανάλυσης, συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων συνοδευόμενο από κατάλληλο λογισμικό και συστήματος συστοιχίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer Cluster) για υπολογισμούς υψηλής απόδοσης συνοδευόμενο επίσης από κατάλληλο λογισμικό», συνολικού προϋπολογισμού 116.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται σε ομάδες ως εξής:

Σελίδες