Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :4298/16-01-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αρχέτυπο Ευφυές Σύστημα Τηλεμετρικού ελέγχου και Λήψης Αποφάσεων για την Προστασία Μνημειακών Κατασκευών» με κωδικό ΟΠΣ 5031796, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1287 και Ε.Υ τον Καθ. Β.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “E-HORECA WANET: EFFICIENT HOTEL RESTAURANT & CATERING WASTE NETWORK” με ακρωνύμιο E-HORECA WANET με κωδικό έργου 68/1507, της Σχολής Χημικών Μηχανικών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.

 

Διευκρίνιση σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 19/2018 με α/α 68412

Ο διαγωνισμός αφορά την  «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων», Τμήμα 1: Λέϊζερ με προϋπολογισμό: 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.400,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 43.400,00 € , Τμήμα 2: Οπτικός απομονωτής με προϋπολογισμό: 2.300,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 552,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 2.852,00 €, Τμήμα 3: Εξασθενητής δέσμης με προϋπολογισμό: 4.600,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.104,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 5.704,00 € και Τμήμα 4: Γαλβανομετρικοί καθρέπτες με προϋπολογι

Διευκρίνιση σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 15/2018 με α/α 68413

Ο διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων στο πλαίσιο του υποέργου Νο 15 της Πράξης «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002636 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1233 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.

Διευκρίνιση σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 18/2018 με α/α 68571

Ο διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού  στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ΥΔΡΟμεταλλουργικής διεργασίας ανάκτησης ΜΕΤάλλων από πλακέτες Τυπωμένων ΚΥκλωμάτων – Πιλοτική εφαρμογή: Διεργασία μηδενικών αποβλήτων» με ακρωνύμιο «ΥΔΡΟΜΕΤΚΥ/HYDROPCB», κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-00219, κωδικό πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) 5031675 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1294 το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», η Δημόσια Δαπάνη της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 16/2018 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Για την «Προμήθεια λογισμικού με πέντε (5) θέσεις (tasks) για ερευνητική χρήση επίλυσης ρευστομηχανικών ροών με αλληλεπίδραση στερεών (Fluid Structure Interaction-Mechanical & CFD) για την ανάπτυξη και επίλυση μοντέλων προσομοίωσης ροής φαρμάκου-εύκαμπτου αγωγού» προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών  ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (22.983,87€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών (5.516,13€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (28.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :65523/24-12-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ‘’ERASMUS+ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2232 και Ε.Υ τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας ΕΜΠ Καθ. Μ. Κάβουρα, το οποίο χρηματοδοτείται από το «ΙΚΥ».

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10-01-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :65212/21-12-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (FUEL OIL)» με κωδικό ΟΠΣ 5033807, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1384 και Ε.Υ τον Επ. Καθ. Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18/2018

Για την  «Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού – Τμήμα 1: Φασματόμετρο-Φασματογράφος Φθορισμού Ακτίνων Χ (WD-XRF) με CPV 38947000-7, προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: 96,774,19 €, ΦΠΑ: 23.225,81 €, σύνολο 120.000,00 €, Τμήμα 2: Σύστημα κρυογενικής άλεσης με CPV 38000000-5 προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 15.322,58 €, ΦΠΑ 3.677,42 €, σύνολο 19.000,00 € και Τμήμα 3: Συσκευή αυτόματης τιτλοδότησης με CPV 38000000-5, προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 5.967,74 €, ΦΠΑ 1.432,26 €, σύνολο 7.400,00 €» στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :64743/19-12-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, Μετρήσεις Ψυκτικής Απόδοσης σε Οχήματα ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τα κριτήρια της Διεθνούς Συμφωνίας ΑΤΡ-Μονάδα Λαυρίου» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 62/3742 και Ε.Υ τον Καθ. Ε. Ρογδάκη, το οποίο χρηματοδοτείται από τρίτους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 07/01/2019

Σελίδες