Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :16294/20-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προηγμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης για Παρακολούθηση Θεραπείας και Πρόληψη Υποτροπών σε Ασθενείς με Ψυχωτικές Διαταραχές με τη χρήση Μακροχρόνιας Καταγραφής και Ανάλυσης Βιομετρικών Δεικτών (e-Prevention)» με κωδικό ΟΠΣ 5032797, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1283 και Ε.Υ τον Καθ. Π.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :14357/08-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων «CrowdHeritage: Crowdsourcing Platform for Enriching Europeana Metadata» με Κ.Α.63/2227 και «Deployment and Maintenance of Europeana DSI Core Services – Smart 2017» με Κ.Α 63/2235, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Γ. Στάμου, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :14261/08-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «WASSERMOD2 - Adsorptive Heat Transformation: Fundamental Research toward Next Generation Adsorbers and Application in Solar Cooling» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030127», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1258 και Ε.Υ τον Καθ. Γ. Παπαδόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :13708/06-03-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «MultiAPPRO - Πολυεπιστημονική προσέγγιση και λύσεις στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου» του Προγράμματος «Interreg Europe» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1508 και Ε.Υ τον αναπλ. Καθ. Δ.Λυρίδη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :13528/05-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κάλυψη Αναγκών της Ιδίας Περιουσίας και υποστήριξη των Κτιριακών υποδομών (Περιουσιακών Στοιχείων) του ΕΜΠ» με Κ.Α.65/2183, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Aναπληρωτή Πρύτανη Υποδομών ΕΜΠ Καθ. Ε. Σαπουντζάκη.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :13122/04-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «MultiAPPRO - Πολυεπιστημονική προσέγγιση και λύσεις στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου» του Προγράμματος «Interreg Europe» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1508 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :13040/04-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «EdGeWIsE: ENERGY AND WATER SYSTEMS INTEGRATION AND MANAGEMENT» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5017579», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1227 και Ε.Υ τον Ομ. Καθ. Δ. Ασημακόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :12719/01-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Synthetic Biology: from omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002636», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1232 και Ε.Υ τον Καθ. Δ. Κέκο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :12233/27-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «E-HORECA WANET: Efficient hotel, restaurant and catering waste network» (MIS 5033249) και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α 68/1507 και Ε.Υ τον Καθ. Α. Βλυσίδη του Προγράμματος «Interreg IPA-CBS GREECE-ALBANIA», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:14-03-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :12168/27-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΤΟυρισμός με ΠOδήλατο (ΤΟΠΟς)» με κωδικό ΟΠΣ 5030219, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1264 και Ε.Υ τον Καθ. Θ. Βλαστό, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σελίδες