ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 12/2018

Για την   «Προμήθεια επιτραπέζιου φασματόμετρου φθορισμού ακτίνων-Χ» προϋπολογισμού 40.322,58€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 9.677,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 50.000€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια του Τομέα Χημιών Επιστημών της Σχολής Χημικών Μηχανικών Γ. Κακάλη και Κ.Α. 67107400.

CPV: 38947000-7– ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :41060/19-09-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «MultiAPPRO - Πολυεπιστημονική προσέγγιση και λύσεις στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου» του Προγράμματος «Interreg Europe» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1508 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 05-10-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :41059/19-09-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «MultiAPPRO - Πολυεπιστημονική προσέγγιση και λύσεις στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου» του Προγράμματος «Interreg Europe» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1508 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 05-10-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :40847/19-09-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «MultiAPPRO - Πολυεπιστημονική προσέγγιση και λύσεις στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου» του Προγράμματος «Interreg Europe» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1508 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 05-10-2018

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4/2018

Για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Τμήμα 1: Ψυχόμενη φυγόκεντρος και κεφαλές με CPV 42931100-2, προϋπολογισμού 20.161,29 χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 4.838,71, σύνολο 25.000,00€ και Τμήμα 2: Σύστημα πολλαπλών (8) βιοαντιδραστήρων με (α) έλεγχο θερμοκρασίας και ανάδευσης, (β) σύστημα τροφοδοσίας αερίου, μέτρηση διαλελυμένου οξυγόνου, συμπυκνωτή ελέγχου, (γ) σύστημα μέτρησης ολικής κυτταρικής πυκνότητας και ανάλυσης παραγομένων αερίων (δ) πρόγραμμα ελέγχου παραμέτρων πολλαπλού αντιδραστήρα με CPV 38000000-5, προϋπολο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 13/2018

Για την  για την την «Προμήθεια Α) ενός περιβλήματος (chassis) υπολογιστικών κόμβων και Β) τεσσάρων (4) υπολογιστικών κόμβων συμβατών με το ανωτέρω chassis» προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 7.200,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 37.200,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εξέλιξη των Συνεχών Συζυγών Μεθόδων στην Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα Ρευστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Κ. Γιαννάκογλου και Κ.Α. 67103400.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9/2018

Για την  Προμήθεια Φορητού Φασματοραδιόμετρου και δύο Η/Υ, Τμήμα 1: Προμήθεια Φορητού Φασματοραδιόμετρου CPV: 38433000-9-Φασματοφωτόμετρα, προϋπολογισμού 63.700,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και Τμήμα 2: Προμήθεια δύο (2) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών CPV: 30213000-5-Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προϋπολογισμού 3.100,00€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) συνολικού προϋπολογισμού (Τμήμα 1 & Τμήμα 2) 66.800,00€ χωρίς ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου «SEO-DWARF : SEMANTIC EO DATA WEB ALERT AND RETRIEVAL FRAMEWORK» (Κ.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :39454/10-09-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού μοντέλου RANKL-επαγόμενου καρκίνου του μαστού στο ποντίκι και καινοτόμων τεχνολογιών ανάλυσης του για την δημιουργία προκλινικής πλατφόρμας αξιολόγησης φαρμάκων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030527», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1263 και Ε.Υ τον Επ. Καθ. Λ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :39174/07-09-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Προσομοίωση ως μέθοδος ταχύρρυθμης εκπαίδευσης στην οργανολογία της αναλυτικής χημείας», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 95/0076 και Ε.Υ τον Καθ. Μ. Σταθερόπουλο, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΜΠ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21-09-2018

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή  07/09/2018 και ώρα 08:30 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

Συνημμένα:

  1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

Σελίδες