Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :54797/20-11-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ: 54797/20-11-2018, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρησιακού συστήματος LIDAR τρισδιάστατης (3D) καταγραφής μετεωρολογικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των αερομεταφορών (SAFE-TRANS)» με κωδικό ΟΠΣ 5030735, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1265 και Ε.Υ τον Καθ. Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :54760/20-11-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα υποστήριξης της συμπεριφοράς και ασφάλειας των οδηγών όλων των μέσων με χρήση κινητού τηλεφώνου» με κωδικό ΟΠΣ 5031303, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1277 και Ε.Υ τον Καθ. Γ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :53799/12-11-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ (ΕΠΕΘΣ)-EUROFUSION», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 63/2243 και Ε.Υ τον Επ. Καθ. Ι. Κομίνη, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτου»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 03-12-2018

Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 14/2018

Για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της Υπολογιστικής Υποδομής (IT) του Data Center των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και την κάλυψη επειγουσών αναγκών των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων του Ε.Μ.Π.» προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (40.322,58€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (9.677,42€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€).

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 09:00 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

 
 

Συνημμένα:

  1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :52938/13-11-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης,  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Sustainable management and treatment of Bio-wastes by using Bio-fuels production methods (SumBio)» του Προγράμματος «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1506 και Ε.Υ τον Καθ. Ε. Χριστοφόρου, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :52470/09-11-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΤΑΧΕΙΑ, ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΕΠΙΤΟΠΙΟ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5031222», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1291 και Ε.Υ τον Καθ. Δ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :52405/09-11-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Ναυσιπλοΐα σε Λιμένες (ACCU-WAVES)» με κωδικό ΟΠΣ 5031691, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1284 και Ε.Υ την Αναπλ. Καθ. Β.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 14/2018 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της Υπολογιστικής Υποδομής (IT) του Data Center των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και την κάλυψη επειγουσών αναγκών των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων του Ε.Μ.Π.» προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (40.322,58€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (9.677,42€), ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :51739/07-11-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός καινοτόμου τρισδιάστατου εκτυπωτή κτηρίων και υποδομών (3BUILD)» με κωδικό ΟΠΣ 5030460, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1260 και Ε.Υ τον Καθ. Ι.

Σελίδες