Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :33612/12-06-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων Κοσμετολογίας και Συμπληρωμάτων Διατροφής με Νανοεγκλεισμό Φυσικών Βιοδραστικών Συστατικών» με κωδικό ΟΠΣ 5031299 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1282, με Ε.Υ την Καθ. Μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :32280/05-06-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Πολυεπίπεδης Τεκμηρίωσης Θρησκευτικών Τόπων και Ιστορικών Συμπλεγμάτων - ΜΕΤΕΩΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5031301 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1276,με Ε.Υ τον Καθ. Χ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :32249/05-06-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕνΑυΣυ Ανεμογεννήτριας – Ενεργειακά Αυτόνομο Σύστημα Καταγραφής και Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων με Πιεζοηλεκτρικούς Αισθητήρες» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5032788» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1286,με Ε.Υ τον Καθ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “’InnoBlueGrowth: Horizontal Communication and Capitalization Project for Innovation in Blue Growth at Mediterranean level’’ κωδ. 68/1502, με Επ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ι. Χατζηγεωργίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG-MED και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :31925/04-06-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων (HP - OCP)» με κωδικό ΟΠΣ 5032819 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1295,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :31887/04-06-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων (HP - OCP)» με κωδικό ΟΠΣ 5032819 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1295,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :31839/04-06-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Καινοτόμο εργαλείο ανάλυσης της εμπειρίας πελάτη-CxPress» με κωδικό ΟΠΣ 5031875 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1278, με Ε.Υ τον Επ. Καθ. Ν. Δουλάμη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :31254/31-05-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «EdGeWIsE: ENERGY AND WATER SYSTEMS INTEGRATION AND MANAGEMENT» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5017579» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1227, με Ε.Υ τον Ομ. Καθ. Δ. Ασημακόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14-06-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :30570/30-05-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης της Πράξης «WE-MET :ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «5017578» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1223, με Ε.Υ τον Καθ. Γ.

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 31/05/2019 και ώρα 09:30 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο  όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

Συνημμένα:

  1. Γνωστοποίηση κλήρωσης

 

Σελίδες